Taisyklės

Šios Taisyklės yra sukurtos internetinio puslapio www.VMreitingai.lt administracijos ir galioja kiekvienam Vartotojui, naršančiam Puslapyje ir norinčiam talpinti informaciją arba pareikšti savo nuomonę bet kokios skilties komentaru. Jų privalu laikytis be išlygų.

Nei Vartotojai nei mokyklos atstovai, nei kiti asmenys negali iš Puslapio administracijos reikalauti ištrinti bet kurį to Komentatoriaus Komentarą, jeigu jis atitinka Taisykles.

Puslapio administracija neatsako už jokią Komentarų ar kitų Puslapio Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Vairavimo mokyklos atstovas/-ai pilnai atsako už šiame puslapyje patalpintą informacijos teisingumą ir tikslumą.

Vairavimo mokyklos atstovas/-ai patys savarankiškai privalo gauti leidimą ir suderinti skelbiamą informaciją su fiziniais asmenimis (pvz. su vairavimo instruktoriumi).

Puslapio administracija turi teisę bet kada be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles savo nuožiūra. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Puslapyje datos.

Bendros taisyklės apie komentarų (atsiliepimų) rašymą:

Komentaro autorius, rašydamas komentarą, privalo įrašyti galiojantį asmeninį el.pašto adresą bei vardą;

– Komentaras turi būti išsamus, pagrindžiantis reiškiamą nuomonę;

– Komentaro autorius  pats asmeniškai atsako už Komentaro turinio teisingumą;

– Komentare negali būti keiksmažodžių ir šmeižiančio teksto.

Komentarai, neatitinkantys Taisyklių gali būti trinami. Atsiliepime nepamirškite paminėti vairavimo mokyklos darbuotojo, apie kurį rašote, vardo.

Paskelbta: 2011-01-12

Papildyta: 2017-01-01


Bendrosios naudojimosi puslapiu taisyklės

Šios Taisyklės yra sutartis tarp Administratoriaus ir Jūsų (toliau – Klientas, Vartotojas) dėl naudojimosi DRIVINGED internetine svetaine (toliau – Svetainė). Klientas, užsiregistruodamas Svetainėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Svetainėje prieinamas paslaugas, įskaitant Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau visos kartu – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

Atsiliepimų ir vairavimo mokyklų reitingų interneto puslapyje www.VMreitingai.lt (toliau: Puslapyje) Vartotojas  turi teisę pareikšti savo nuomonę, rašydamas savo komentarus bei reitinguoti vairavimo mokyklas ir instruktorius.

Bet kuris Vartotojas, nusprendęs parašyti savo komentarą, privalo būti susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

Komentaro (atsiliepimo) Puslapyje Publikavimas reiškia, jog Vartotojas, parašęs tą komentarą, susipažino ir besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Neperskaitęs šių Taisyklių, tačiau publikavęs savo komentarą Puslapyje, Vartotojas bus laikomas su jomis susipažinęs, todėl visiškai atsakingas už savo Komentarą.

1. Komentaro samprata.
1.1 Puslapio komentaras – tai Vartotojo nuomonės išsakymas konkrečiu klausimu tam Puslapio Komentavimo Objektui skiltyje, kuriai šis komentaras yra skirtas (toliau: Komentaras).
1.2 Publikavimas – tai Komentaro patalpinimas neribotam laikui (arba – kiek tai leidžia galimybės) Puslapio duomenų bazėje (toliau: Publikavimas).

2. Komentaro rašymas ir Publikavimas.
2.1 Teisę Puslapyje rašyti Komentarą turi bet kuris Vartotojas.
2.2 Rašydamas Komentarą, Vartotojas privalo įvesti galiojanti el.pašto adresą ir vardą. Įvedus negaliojantį (neveikiantį) el.pašto adresą Komentaras gali būti nepublikuojamas.
2.3 Prieš Vartotojui rašant Komentarą, jis privalo savarankiškai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir kurios yra neatsiejama Komentaro Publikavimo Puslapyje ir Reitingo suteikimo proceso dalis.
2.4 Vartotojui draudžiama Publikuoti tą patį Komentarą kelis kartus iš eilės ar rašyti daugiau nei tris skirtingus Komentarus iš eilės tam pačiam Komentavimo Objektui.
2.5 Vartotojas, parašęs Komentarą ir nusprendęs jį Publikuoti Puslapyje, tampa to Komentaro autoriumi (toliau: Komentatoriumi).
2.6 Komentatorius prisiima visą atsakomybę už savo Komentaro teksto turinį. Visa ši informacija priklauso tik jam.
2.7 Šių Taisyklių neatitinkantis Komentaras gali būti šalinamas iš Puslapio, vienašališku Puslapio administracijos sprendimu.

3. Reikalavimai ir taisyklės Komentaro turiniui
3.1 Komentaro tekste griežtai draudžiami: įžeidžiantys, skatinantys nusikalsti, rasistinio, nukreipto prieš mažumas, pornografinio ir kiti Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus pažeidžiančio turinio pasisakymai.
3.2 Komentaro tekste griežtai draudžiami necenzūriniai žodžiai, taip pat trumpiniai, kuriuos galima traktuoti kaip tokio žodžio formą.
3.3 Komentaras negali būti reklaminio pobūdžio. Apie Komentaro atitikimą šiam Taisyklių punktui konkrečiu atveju sprendžia Puslapio administracija.
3.4 Komentatoriui viename Komentare draudžiama piktybiškai kartoti tą patį tekstą.
3.5 Komentatoriui draudžiama į savo Komentarą įrašyti tik nuorodą į kitą interneto puslapį.
3.6 Komentarai, parašyti vien didžiosiomis raidėmis draudžiami.
3.7 Komentatoriui draudžiama rašyti Komentarą, nesusijusį nei su Komentavimo Objektu, nei su kitais to Komentavimo Objekto Komentarais.
3.8 Komentatorius turi teisę savo Komentare cituoti kitus informacinius šaltinius, tačiau tokiu atveju tų šaltinių sutikimas ir nurodymas yra privalomas.
3.9 Šių Taisyklių 3.8 punkte minimą šaltinio sutikimą Komentatorius įsipareigoja gauti savarankiškai.
Teksto citavimas paliudija, jog Komentatorius tą sutikimą gavo arba turi teisę cituoti pagal 3.8 punkte minimo šaltinio taisykles ir nuostatus.
3.10 Puslapio administracija Komentarų teksto neredaguoja. Komentaras Puslapyje visą laiką Publikuojamas identiškas tam, kurį rašė jį sukūręs Komentatorius, todėl jis yra vienintelis teisėtas to Komentaro autorius.

4. Reikalavimai bei apribojimai pačiam Komentarui ir jo apimčiai.
4.1 Rekomenduojame Komentarą Puslapyje rašyti laikantis tos kalbos gramatikos, skyrybos ir stilistikos taisyklių, kuria ir rašomas tas Komentaras.
4.2 Puslapio administracija pasilieka teisę jos nuomone netinkamo turinio Komentarą vienašališku sprendimu pašalinti iš Puslapio. Pažeidimui dėl netinkamo turinio pasikartojus, Puslapio administracija gali būti priversta imtis atitinkamų priemonių prieš pakartotinį pažeidimą padariusių Vartotoją.
4.3 Puslapio administracija turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus ištrinti, o dėl jų kreiptis į teisėsaugos institucijas.
4.4 Komentaro apimtis neribojama, tačiau piktybiškai per ilgi komentarai taip pat gali būti pašalinti vienašališku Puslapio administracijos sprendimu.

5. Iliustracijos Komentarams.
5.1 Atskiras Komentaras jokių iliustracijų neturi.
6. Komentaro patvirtinimas Publikavimui.
6.1 Komentaras yra Publikuojamas iš karto, arba kai jį patvirtina tinklapio Administracija.
6.2 Komentatoriaus patvirtinimu, jog jis tikrai nori Publikuoti savo parašytą Komentarą laikomas mygtuko „Rašyti“ paspaudimas.

7. Komentaro saugojimas.
7.1 Publikuotas Komentaras tampa susietas su tuo Komentavimo Objektu, kuriam tas Komentaras ir buvo skirtas.
7.2 Visi Komentarai Puslapio duomenų bazėje yra laikomi neribotą laiką, jeigu tai leidžia galimybės.
7.3 Pašalinus šių Taisyklių 7.1 punkte paminėtą Komentavimo Objektą, kartu pašalinami ir visi jo Komentarai.
7.4 Už Komentarų dingimą iš Puslapio duomenų bazės dėl techninių priežasčių Puslapio administracija neatsako.

8. Puslapio privatumo politika Komentarams.
8.1 Puslapio administracija gerbia Komentatoriaus privatumą ir jo privačius duomenis laiko paslaptyje.
8.2 Nors Puslapio administracija Komentatoriaus privačių duomenų trečiosioms šalims neatskleidžia, tačiau gali būti priversta tai padaryti, jei, Komentatoriui pažeidus Lietuvos Respublikos įstatymus, to iš jos pareikalaus atitinkamos teisėsaugos institucijos.

9.Prisijungimo duomenys.
9.1.Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios asmeninės ir prisijungimo informacijos bei kitų duomenų, įskaitant vartotojo vardą, slaptažodį, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, reikalingos Klientui prisijungti prie Svetainės ar bet kokiu kitu būdu naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo duomenys), slaptumą.
9.2.Klientas įsipareigoja Administratoriui pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis.
9.3.Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Svetainėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nedelsiant nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.
9.4.Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Kliento Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Klientui.
9.5.Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę.
9.6.Registruodamasis Svetainėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.6 straipsnyje nurodytiems tikslams. Sudarydamas šią Sutartį Klientas besąlygiškai sutinka su Administratoriaus Privatumo politika.
9.7.Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
9.8.Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą.

10.Bendros nuostatos.
10.1.Klientui draudžiama naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
10.2.Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. Be kita ko, Klientas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:
10.2.1. neteisėtiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
10.2.2. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus ar teises į prekių ženklus;
10.2.3. reklaminių ar kitokių nepageidautinų pranešimų ar žinučių platinimui.

10.3.Klientas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, globėjų arba prižiūrėtojų leidimą naudotis Svetaine. Davęs leidimą naudotis Svetaine bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Klientas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šios Sutarties sąlygų laikymąsi.

11.Mokamos paslaugos.
11.1.Kai kurios Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teikiamos už užmokestį. Tokiomis Paslaugomis Klientas turi teisę naudotis tik prieš tai sumokėjęs Administratoriui pastarojo nustatyto dydžio užmokestį. Tai, kad konkreti Paslauga yra teikiama už užmokestį, užmokesčio dydis, jo apskaičiavimo tvarka ir apmokėjimo būdai yra nurodomi Svetainėje iki Klientui pradedant naudotis tokia Paslauga ir tokie nurodymai tampa nedaloma šių taisyklių dalimi.
11.2.Šalys susitaria ir Klientas sutinka, jog Administratorius savo nuožiūra turi teisę visas ar bet kurią dalį Paslaugų pradėti teikti už užmokestį arba pradėti teikti nemokamai.

12.Intelektinė nuosavybė.
12.1.Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
12.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

13.Administratoriaus atsakomybės ribojimas.
13.1.Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
13.2.Administratorius negarantuoja, kad Paslaugos veiks nepertraukiamai ir be klaidų, kad Paslaugų sutrikimai bus nedelsiant ištaisyti ar kad Paslaugos ir Svetainėse prieinamas turinys bus apsaugotas nuo virusų, kitokios kenksmingos ar nepageidautinos programinės įrangos bei kitų kenksmingų dalykų.
13.3.Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
13.4.Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
13.5.Administratoriaus atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Administratoriaus Paslaugą, o jeigu Klientas nesinaudojo mokamomis Paslaugomis – 10 Eur.

14. Baigiamosios nuostatos.

Nei Komentatorius, nei kiti Vartotojai, nei kiti asmenys negali iš Puslapio administracijos reikalauti ištrinti bet kurį to Komentatoriaus Komentarą, jeigu jis atitinka šias Taisykles.

Puslapio administratoriai neatsako už internautų paskleistos informacijos turinį ir jos netikrina. Už paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys.

Puslapyje Vartotojų pateikti Komentarai yra svetainės lankytojų asmeninė nuomonė, požiūris, įsitikinimas. Puslapio Administracija niekaip neatsako už svetainės lankytojų paskelbto turinio Puslapyje teisingumą. Puslapio administracija neatsako už jokią Komentarų ar kitų Puslapio Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Komentatorius neatsako už kitų Komentatorių, atsakančių į jo Komentarą, Komentarus, pažeidžiančius priede šiose Taisyklėse aprašytus punktus.

Puslapio administracija turi teisę bet kada be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles savo nuožiūra. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Puslapyje datos.

Bet koks šių Taisyklių panaudojimas ar pritaikymas kituose puslapiuose privalo būti suderintas su Puslapio administracija.

Administratorius: UAB „DrivingEd“ (juridinio asmens kodas – 302653177, registruotas buveinės adresas – Subačiaus g. 12-8, Vilnius 01302).

Iškilus klausimų ar turint pasiūlymų, Jūsų nuomonė visada laukiama Puslapio administracijos elektroninio pašto adresu: info@vmreitingai.lt

© 2010 - 2017 VMREITINGAI - Visos tesės saugomos. Vairavimo mokyklos ir instruktoriai.
Eiti prie įrankių juostos