Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

471

Nusprendę atidaryti vairavimo mokyklą, turėsite įvykdyti nemažai teisės aktuose numatytų reikalavimų: pagal juos įsirengti patalpas bei vairavimo mokymo aikštelę, įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones, pasamdyti atitinkamus darbuotojus, pasirūpinti vaizdo ir garso įrašymo įranga vairavimo įskaitoms fiksuoti, susikurti interneto svetainę, kurioje būtų visa pagrindinė informacija apie mokyklą. Galiausiai – pateikti visus reikalingus dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA).

Šiame straipsnyje apžvelgsime visus naujai atidaromoms vairavimo mokykloms keliamus reikalavimus ir kaip juos įvykdyti.

Kaip įrengti vairavimo mokyklos patalpas?

Vairavimo mokyklos patalpos gali būti tiek nuosavos, tiek nuomojamos, tiek naudojamos panaudos pagrindais. Pastaraisiais dviem atvejais panaudos ar nuomos sutartis turi būti būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Patalpos turi atitikti tinkslinę naudojimo paskirtį, patvirtintas Lietuvos higienos normas, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimos ar salygas.

Vairavimo mokykla turi turėti bent šias dvi patalpas:

Administracinė, joje privalo būti:

 • Telefoninis ryšys.
 • Internetas (galimybė naudotis el. paštu ir gauti į jį pranešimus iš Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA)).

Mokymo, joje turi būti:

Visas vaizdines priemones gali atstoti programinė įranga su atitinkama vaizdinė medžiaga ir rodoma per technines priemones (pvz., projektorių). Vaizdinė medžiaga turi būti aiški, lengvai suprantama, be nereikalingų detalių ir klaidų bei tokio dydžio ir kokybės, kad būtų gerai matoma iš bet kurios mokinio sėdinoms vietos.

Daugiau informacijos – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ III skyriuje.

Kaip įsirengti vairavimo aikštelę?

Vairavimo mokykla privalo turėti bent vieną vairavimo mokymo aikštelę. Kaip ir patalpos, ji taip pat gali būti nuosava, nuomojama arba naudojama panaudos pagrindais. Vairavimo aikštelė turi būti padengta asfalto arba betono danga, nuolatos tvarkoma ir valoma bei įrengta pagal vairavimo aikštelių ploto ir jų plalaidumo, mokymo elementų įrengimo reikalavimus.

Daugiau informacijos – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 2 priede.

Šiuose reikalavimuose taip pat yra numatytas minimalus aikštelės plotas. Pavyzdžiui, B kategorijai reikalingas mažiausiai 1300 kvadratinių metrų plotas. Jei aikštelėje bus mokomi kelių transporto priemonių kategorijų vairavimo, nustatyti plotai sumuojami.

Mokymo aikštelėje turi būti visų kategorijų transporto priemonių bendrieji mokymo elementai bei elementai pagal mokomas transporto priemonių kategorijos. Vienu mokymo elementų komplektu vienu metu gali mokytis ne daugiau keturių transporto priemonių. Jei reikia didesnio pralaidumo, reikia įrengti atitinkamai mokymo elementų.

Visose vairavimo mokymo aikštelėse turi būti įrengta:

 • Transporto priemonių stovėjimo vieta.
 • „Uždaras“ kelias (pavarų perjungimo ir pedalų naudojimo mokymui).
 • Įkalnė (6–15 proc.).

Pavyzdžiui, B kategorijai mokyti aikštelėje papildomai reikalingi šie elementai:

 • Riboto pločio juosta su 90 laipsnių posūkiu į kairę ir (ar) dešinę.
 • Vieta transporto priemonėms statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Vietos transporto priemonėms statyti prie šaligatvio, turinčio bortelį, stačiu kampu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Ribotas plotis apsisukti.

Kokius darbuotojus reikia pasamdyti?

Vairavimo mokykloje turi būti paskirtas už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo (juo gali būti ir mokyklos vadovas). Jis privalo turėti:

 • Ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, apimantį techninių mokslų ir automobilizmo studijas.
 • Teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir/arba vairavimo instruktoriumi vairavimo mokykloje.
 • Bent 3 metų vairuotojų mokymo darbo stažą.
 • Teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurių vairuotojų mokymą vykdys mokykla.

Už vairuotojų mokymą negali būti atsakingas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus buvo atsakingas už vairuotojų mokymą vairavimo mokykloje, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti vairuotojų mokymą už pažeidimus, padarytus tuo metu, kai asmuo ėjo šias pareigas.

Kiti mokykloje dirbantys vairavimo (teorijos) mokytojai ir vairavimo instruktoriai privalo turėti:

 • Ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • Trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą.
 •  LTSA nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi.
 • Vairuotojų mokytojas privalo būti baigęs automobilizmo studijas.

Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria LTSA yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas LTSA interneto svetainėje.

Daugiau informacijos – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ VI skyriuje.

Kaip įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones?

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti naudojamos teisėtais pagrindais. Jei jos naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, vairavimo mokykla turi turėti šių transporto priemonių naudojimo atitinkamas sutartis.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti su įrengta papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, kaip nustatyta Mokomųjų transporto priemonių reikalavimuose:

 • Vairavimo instruktoriaus vietoje sankabos valdymo pedalas.
 • Vairavimo instruktoriaus vietoje stabdžių valdymo pedalas.
 • Tansporto priemonėse su automatine pavarų dėže vairavimo instruktoriaus vietoje akceleratoriaus pedalas, leidžiantis sumažinti variklio sūkius iki minimalių nepriklausomai nuo mokinio veiksmų arba papildomas dvipusio veikimo akceleratoriaus pedalas.
 • Sertifikuoti vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai vairavimo instruktoriui ir sertifikuotas išorinis dešinės pusės galinio vaizdo veidrodis vairuotojui.
 • Transporto priemonėse su rankinio valdymo pavarų dėže papildomai rekomenduojama įrengti akceleratoriaus pedalą vairavimo instruktoriui.

Šie reikalavimai netaikomi AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Daugiau informacijos – susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“ bei Kelių Eismo Taisyklėse.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būtų paženklintos:

 • Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.
 • Ant automobilio stogo turi būti įrengtas apšviečiamas skiriamasis ženklas. Mokant vairuoti, skiriamojo ženklo apšvietimas turi būti įjungtas.
 • Abiejuose automobilio šonuose turi būti užrašytas vairavimo mokyklos pavadinimas. Šis reikalavimas netaikomas AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi:

 • Atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus transporto priemonėms, naudojamoms per praktinio vairavimo egzaminą.
 • Būti ne senesnės, kaip 15 metų.
 • Būti naudojamos tik mokymo tikslams.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai

Mokymo priemonėse turi būti įrengta vaizdo ir garso įrašymo įranga, kuri bus naudojama vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vaizdui ir garsui įrašyti. Ją sudaro mikrofonas, dvi ar daugiau kamerų bei įrašymo įrenginys (su SD, miniSD, microSD, xD kortele arba USB atmintine).

Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi vienu metu įrašinėti:

 • Vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę (mokinio rankų padėtis ant vairo, transporto priemonės pavarų ir posūkio signalo svirčių perjungimas).
 • Garsą mokomosios transporto priemonės viduje.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai:

 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įrašo greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše turi būti rodoma įrašo data ir laikas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi turėti programinę įrangą, skirtą vaizdui ir garsui įrašyti, peržiūrėti ir analizuoti.
 • Programinės įrangos nustatymuose turi būti galimybė įvesti vairavimo instruktoriaus vardo pirmąją raidę ir pavardę bei praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai naudojamos transporto priemonės valstybinį numerį.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga privalo turėti indikacinę lemputę, rodančią, kad vaizdo ir garso įrašymo įranga yra įjungta ir ja daromas vaizdo ir garso įrašas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangoje privalo būti specialus mygtukas, kurį paspaudus vaizdo įraše realiu laiku būtų užfiksuotas įvykis, kuris vairavimo instruktoriaus vertinimu yra mokinio padaryta klaida.
 • Elektroninės informacijos laikmenos talpa turi būti ne mažesnė kaip 2 gigabaitai.
 • Vaizdo kameros, skirtos keliui, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, bei kelio ženklams ir ženklinimui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 120 laipsnių. Vaizdo kamera, esant blogam matomumui (spiginant saulei ar priešprieša atvažiuojančių transporto priemonių žibintams), turi filmuoti vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdo kameros, skirtos mokomosios transporto priemonės vidui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 170 laipsnių ir vaizdo kamera, esant blogam apšvietimui, prieblandai ar tamsiu paros metu, turi filmuoti vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę.

Vaizdo ir garso įrašus, padarytus praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, vairavimo mokykla ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo perkelti į archyvą (į stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, išorinį standųjį diską, optinį diską ar kitą informacijos laikmeną), kuriame vaizdo ir garso įrašai privalo būti saugomi vienus metus nuo šios įskaitos laikymo datos. Neišlaikytos įskaitos vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas iki eilinės (kitos) įskaitos, bet ne ilgiau kaip vienus metus.

Vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarka aprašyta „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 1 priedo II skyriuje.

Reikalavimai vairavimo mokyklos interneto svetainei

Vairavimo mokykla privalo turėti interneto svetainę, kurioje turi būti ši informacija:

 • Vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai.
 • Darbo tvarkos taisyklės.
 • Vadovo ir asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, vardas, pavardė.
 • Informacija apie mokymo paslaugų kainas.
 • Mokinių grupių mokymo pradžios datos.
 • Teorijos mokymo tvarkaraščiai.

 

Teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimas

Vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) turi pateikti:

 • Nustatytos formos Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją. Deklaracijos forma – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 5 priede.
 • Vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu už vairuotojų mokymą paskirto atsakingo asmens.
 • Administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) (visų mokymo elementų) nuotraukas.
 • Administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) nuomos ir (ar) panaudos sutartis.

Registravimo procedūra:

 • Kai vairavimo mokykla pateikia nurodytus dokumentus, kitą dieną nuo jų LTSA gavimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos datos (jei ši data yra vėlesnė nei deklaracijos gavimo LTSA diena), suteikiama teisė vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą. Tą dieną vairavimo mokyklai deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie deklaracijos gavimo faktą.
 •  LTSA per penkias darbo dienas po deklaracijos gavimo sutikrina vairavimo mokyklos pateiktų dokumentų duomenis, nevykstant į mokymo objektą, surašo nustatytos formos vertinimo aktus ir įsitikinusi, kad už teisės vykdyti vairuotojų mokymą įforminimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, parengia viešą skelbimą LTSA interneto svetainėje ( https://ltsa.lrv.lt ).
 • Paaiškėjus, kad deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet neatitikimai yra nesusiję su vairavimo mokyklos atitiktimi Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, ir (arba) vairavimo mokykla nepateikė kitų nurodytų dokumentų, LTSA apie deklaracijoje rastus neatitikimus ir (arba) nepateiktus dokumentus per penkias darbo dienas nuo jų gavimo LTSA dienos deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu informuoja vairavimo mokyklą.
 • Vairavimo mokykla privalo pašalinti nustatytus neatitikimus ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (arba) nepateiktus dokumentus gavimo dienos ir dar kartą pateikti nurodytus dokumentus bendra nustatyta tvarka.

Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

Pasidalinkite savo pastabomis komentaruose, ačiū:

2019/08/08 |

471 thoughts on “Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

 1. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning
  this article plus the rest of the website is really good. http://www.deinformedvoters.org/viagra-generic

 2. Viagra Kostenlos Kaufen

 3. PatrickHoork sako:

  gay dating events in nyc
  gay black dating
  united states gay dating sites

 4. Dhviaf sako:

  methylprednisolone 16g – medrol 4 mg tab lyrica price comparison

 5. Terrymon sako:

  online prescription for ed meds cheap ed pills from canada – erectile dysfunction medications

 6. Oazbfu sako:

  write college essays for money – buy college essays purchase essay online

 7. Значение представленной стратегии подрезать крылья власти Единой России, а не гарантировать успех любого другого общественно-политического движения.
  Сегодня Алексей Навальный пребывает в тюрьме, и его собственное политическое движение заявлено „противозаконна“, потому оно не имеет права действовать в России.
  А ряд его последователей приехал в другую страну, и они конечно все еще работают над списками умного голосования на грядущих выборах.
  Скажем, когда у коммуниста намного больше шансов победить избирательный округ, следует отдать голос за него, если вы лично этого не жаждете.
  Как к примеру, в случае, если у либералов намного больше вероятности выиграть избирательный район, нужно проголосовать за него, когда даже вы ненавидите их.

  база данных умного голосования скачать

 8. Michaelron sako:

  indian gay website dating vegas
  gay speed dating stockholm
  gay dating on adult websites

 9. Sbabzs sako:

  how to write a hiring letter – fast custom essay purchase essays

 10. Justindalay sako:

  Here you can find everything you need for a happy life, from the latest developments of Chinese manufacturers in the field of electronics (phones, tablets), to jewelry for a few cents.
  The store also presents clothes, accessories, household goods, outdoor activities and sports, toys and auto-moto accessories.
  Separately, it is worth noting a fairly large and good selection of radio controlled toys. In addition, there is a separate section for adults.
  https://fas.st/PaJ4E

 11. Justindalay sako:

  We are a leading electronic products wholesaler specializing in mobile phone accessories, computer peripherals, gaming accessories and home and leisure gadgets.
  Our company is headquartered in Shenzhen, China.
  https://fas.st/TY3ay

 12. Uyxyov sako:

  sildenafil buy cheap – Generic viagra in canada sildenafil 200mg price

 13. Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results. https://hhydroxychloroquine.com/

 14. Robertsob sako:

  azithromycin online https://azithromaxww.com/# – zithromax online

 15. If some one needs expert view on the topic of running a
  blog after that i recommend him/her to pay a quick visit this web site, Keep up the
  fastidious job. http://herreramedical.org/prednisone

 16. Justindalay sako:

  Стань королем настоящего средневекового королевства!
  Захватывающая RPG игра и симулятор замка
  https://fas.st/tdhru

 17. Justindalay sako:

  When there is comfort in the house, then there is joy in the soul!
  https://fas.st/hNK2lD

 18. Iwlaoq sako:

  cheapest tadalafil india – Generic cialis cheap buy tadalafil online without a prescription

 19. Stromectol sako:

  Kamagra Pharmacie Forum

 20. Qdzotg sako:

  buy cialis 20mg – Cialis generic cheap canadian pharmacy

 21. Cialis Esperienza Personale

 22. vazolaHar sako:

  http://buystromectolon.com/ – ivermectin pills for sale

 23. Thanks for ones marvelous posting! I certainly
  enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure
  to bookmark your blog and definitely will come back from now on.
  I want to encourage you to definitely continue your great job, have a
  nice day! https://buszcentrum.com/deltasone.htm

 24. vazolaHar sako:

  http://buystromectolon.com/ – ivermectin 3mg tab

 25. Robertsob sako:

  buy azithromycin https://zithrotabsonline.com/# – azithromycin online

 26. Hudkjb sako:

  ivermectin oral 0 8 – ivermectin tablet ivermectin drug

 27. laleurize sako:

  http://buytadalafshop.com/ – tadalafil generic vs cialis

 28. Henrycetty sako:

  gay teens dating adults
  gay dating show
  gay dating montclair nj

 29. Ddicgc sako:

  buy liquid ivermectin – buy ivermectin stromectol ivermectin lotion for scabies

 30. Robertsob sako:

  azithromycin price https://zithrotabsonline.com/# – buy azithromycin cart

 31. Xdbecq sako:

  prednisone brand name australia – prednisone australia prednisone 54899

 32. Kwvbjn sako:

  prednisone 5mg – generic prednisone prednisone 40 mg tablet

 33. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets trump hydroxychloroquine

 34. Jxiesj sako:

  generic lasix – lasix canadian pharmacy 220 lasix

 35. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine plaquenil buy chloroquine

 36. Uokfjg sako:

  furosemide 500 mg tablet – lasix 40 tablet furosemide without prescription

 37. Robertsob sako:

  zithromax online https://azithrotabs.com/# – buy zithromax online

 38. Plaquenil sako:

  Discount Progesterone 400mg

 39. Henrycetty sako:

  online gay dating sites
  gay speed dating houston
  gay dating sites in europe

 40. Icirbn sako:

  ipratropium albuterol – buy ventolin albuterol nebulizer

 41. I simply couldn’t go away your web site before suggesting that I extremely loved
  the standard info a person provide in your guests?

  Is going to be again often in order to investigate cross-check new posts http://antiibioticsland.com/Doxycycline.htm

 42. Wexcbo sako:

  ventolin cost australia – cheap albuterol ventolin nebules

 43. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets hydroxychloroquine zinc

 44. levitra confezione da 8

 45. If you simply think to play 1win online gambling establishment, we wish to outline advantages of 1win online casino. If you wish to start playing and you are unsure about the deposit and withdrawal technique, there is an entire table with potential quantities and prices (in USD) for dealing with different repayment systems. Whether you love betting on your favored cricket games or you consider on your own an expert at online Poker, 1Win is the area you intend to go to. The company started operations in 2016, and the name was changed to 1Win in 2018. Since the beginning, many individuals from India and other nations have authorized up for online Poker, other gambling establishment video games, and also sports gambling at 1Win. Poker is a traditional card game had fun with a typical deck of 52 cards, and also the gamer with the best hand wins the game. The application as well as the web site’s mobile version of 1win gambling enterprise in India are rather comparable. It is except nothing that gamers from Africa, India and Latin America like to play at this on-line gambling enterprise. The optimum bonus you can get is a promo code START2WIN, this sort of perk will provide you %200 on your initial deposit in the gambling establishment and also sporting activities wagering, as well as freespins and several other promos.
  6. Introduce a discount code, if you have it (it is not obligatory). Step 3: Confirm. Once you have provided all the details, tap on the „Withdraw“ switch. The lower panel includes assistance contacts, permit information, web links to social. Links to mobile applications. You can additionally play 1win online online casino using your smartphone or tablet by downloading a mobile app or through a phone web browser. Generally, the application is updated in a couple of minutes. The performance of the application is similar to the desktop website. It supplies betting entertainment both on mobile as well as desktop computer. After the very first deposit registration as well as implementation, 1win initial down payment offers a welcome perk on the initial deposit. New players at bookie 1win can obtain a record first down payment incentive of as much as 75,000 INR. Registration in the application is brought out similarly as through the official website of the bookmaker. Obviously, like a lot of bookmakers from Europe, the section „football“ stands apart.
  Vouchers as well as promo codes could be redeemed like promo codes. You’ll locate every little thing from timeless casino site video games like online ports, blackjack, baccarat, live roulette to texas hold’em, Teen Patti and about 150 real-time online casino games. In the V-sport tab, you can discover simulators of tennis, football, equine auto racing, speedway, vehicle racing as well as even running. Equivalent end results are frequently rated listed below 1.90. The margin in prematch is even more than 5%, and also even reduced in real-time. Exclusive deal from 1win – 1winTV. When there was a possibility to see a movie on the bookie’s web site, it does not even come to mind. Live programs are likewise much more hassle-free to see through the app, because the phone has its gamer where you can press quit and also scroll back or forward, along with innovative data. If you have a promcode, add it to a type and also press heaven „register“ button. Visit 1Win authorities website and press „Sign Up“ button to start an enrollment procedure. While the company could be thought about young, yet in 2 years the variety of energetic players has expanded to 400,000. Users position bank on sports via the bookmaker’s official site, mobile version, and a standalone proprietary software program. You will not have the ability to discover the app in the Play Market, so the web link to download and install the Android application can be located on the main site of the casino site.
  The very best component at 1Win is that you won’t just locate the timeless variation, however there are many various other modern-day versions of Poker that will leave you hooked. 4 tabs – Rules, Affiliate program, Mobile version, Promotions and perks. OS mobile individuals can install the 1win application too. We are always happy to pay attention to any type of comments provided by our individuals to assist the task boost the top quality of the video game and always keep the individuals happy with cool deals. 1win supplies solid chances on the majority of sports. As a whole, the start page nearly totally duplicates the „sporting activities book“, that is, the sports wagering area. In general, the list is regular. After entering all the details, inspect the promotion code once more. 6. Click the „Pay“ switch and enter the verification code in the brand-new area (you will get it on your email or by SMS). Following these steps, you will mount the application on your iOS tool. The advantage of the mobile variation of the web site is the ability to play gambling enterprise without mounting it on your gadget. To install the application, you require to head to the setups of the mobile phone as well as allow downloading (Settings > General > Device monitoring > KVADRO, OOO > Trust).

  If you simply believe to play 1win online gambling establishment, we desire to describe benefits of 1win online casino. Whether you enjoy betting on your preferred cricket games or you consider on your own a professional at on-line Poker, 1Win is the location you desire to be at. Ever considering that the beginning, several individuals from India and other nations have actually signed up for online Poker, various other gambling establishment video games, and also sports gambling at 1Win. The web site and also the application’s mobile variation of 1win casino site in India are quite similar. You can also play 1win casino site utilizing your smartphone or tablet by downloading a mobile application or via a phone browser.

 46. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine 200 mg tablet trump hydroxychloroquine

 47. Ashleygoods sako:

  hydroxychloroquine coronavirus buy hydroxychloroquine

 48. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets hydroxychloroquine sulfate 200mg

 49. Ashleygoods sako:

  hydroxychloroquine 200 mg tablet hydroxychloroquine generic

 50. SharylStare sako:

  hydroxychloroquine where to buy hydroxychloroquine pills

 51. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine coronavirus hydroxychloroquine zinc

 52. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine plaquenil ncov chloroquine

 53. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine 200 mg tablet hydroxychloroquine tablets

 54. Ashleygoods sako:

  hydroxychloroquine buy online hydroxychloroquine

 55. Uufsgo sako:

  doxycycline brand – prednisolone tablets for sale how to get prednisolone tablets

 56. CraigDioca sako:

  https://happy-ending.manhattan-massage.com/ – happy ending spa near me

  Good day .

  Top craftsmen at the present time worth its weight in gold , in this regard prices for Thai massage in Manhattan Beach rather expensive . In our SPA you can find out all the beauty useful procedure practically for nothing .

  Relaxing massage of the whole body positive affects all without exception systems and organs our body:

  o Muscles and Joints – improved mobility , you will recover faster after a visual load, elimination of lactic acid and recovery from exercise
  o Skin – activates flow blood, occurs saturation oxygen
  o Vessels – getting rid of edema , normalizing the cardiovascular system and relieving anemia
  o Nervous system – improve mood , headaches go away , improve health, relief from headaches and spasms , relieve nervous tension and improve well-being .
  Swedish massage more important in case losing weight and getting rid of c ellulite.
  The Luxurious Classic massage in Ditmars waiting customer here.

  o Impressive variety options massage techniques
  o Sessions Hardware – vibration full body massage from 1 hour
  Offer all of you , visit the site and learn all methods of massage personally.

 57. zithromax without a doctor’s prescription https://azithrozpack.com antibiotics for uti

 58. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine and zinc hydroxychloroquine

 59. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine for covid 19 hydroxychloroquine zinc

 60. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine sulfate 200mg trump hydroxychloroquine

 61. Ggmynh sako:

  cost for ivermectin 3mg – ivermectin 250ml generic ivermectin online

 62. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine and covid buy hydroxychloroquine

 63. Irglfn sako:

  ivermectin 6 mg – buy ivermectin nz ivermectin price uk

 64. Aderfadaf sako:

  http://buylasixshop.com/ – is it illegal to buy lasix online

 65. Loztow sako:

  stromectol canada – stromectol ivermectin buy buy ivermectin 2mg

 66. Robertsob sako:

  zithromax online https://azithromaxozz.com/# – azithromycin tablets

 67. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine coronavirus buy hydroxychloroquine

 68. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets buy hydroxychloroquine

 69. Qdhofh sako:

  ivermectin 2mg online – how much does ivermectin cost ivermectin 2mg online

 70. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine plaquenil plaquenil online

 71. Good post! We will be linking to this great content on our
  site. Keep up the great writing. https://tadalafili.com/

 72. order ivermectin 6mg

  quarterback vitrectomy the

 73. Jvbwgt sako:

  buy cheap sildenafil – sildenafil online generic sildenafil online prescription

 74. Poubmubg sako:

  Смотреть фильмы новинки в хорошем качестве Маленькая мама фильм смотреть онлайн 1080 hd фильмы новинки в хорошем качестве hd. Российские фильмы новинки. Новинки сериалов 2021. Смотреть лучшие фильмы года новинки. Новые фильмы 2021 смотреть. Скачать фильмы новинки на телефон. New kino 2021. Новинки фильмов 2021 года. Новинки 2021 года фильмы смотреть онлайн. Скачать фильмы бесплатно новинки качество. Кино новинки 2021 в хорошем качестве 720.

 75. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine where to buy hydroxychloroquine

 76. Lorenzovaddy sako:

  Чтобы увеличить интервал между обращениями в автосервис, выбирайте качественные средства для регулярного ухода за основными узлами автомобиля. Присадки для бензина и дизельного топлива, которые защитят форсунки и клапаны двигателя от преждевременного износа, а также очистители и специальные средства для автосервисов.

  Компания известна как крупнейший разработчик инновационных смазочных материалов для профессионального применения. Особое место в линейке продукции занимают масла на базе эстеров (их доля в составе готового продукта может достигать 40-60%) и Нестеровой-керамические присадки.

  техническая эксплуатация автомобилей

 77. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets buy plaquenil

 78. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine malaria buy chloroquine

 79. deltasone and advil

  closer myofibrils telescope

 80. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine and zinc plaquenil online

 81. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets hydroxychloroquine generic

 82. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine sulfate 200mg buy chloroquine

 83. SharylStare sako:

  hydroxychloroquine sulfate 200mg hydroxychloroquine zinc

 84. Robertsob sako:

  buy zithromax https://purezithromycin.com/# – azithromycin online

 85. stromectol 375 mg uses

  than vertebroplasty poor

 86. Wqdeki sako:

  tadalafil buy online – discount tadalafil tadalafil 10mg

 87. Ashleygoods sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets hydroxychloroquine

 88. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine for covid 19 hydroxychloroquine covid 19

 89. SharylStare sako:

  hydroxychloroquine coronavirus plaquenil online

 90. cialis effets indesirables

 91. cvs stromectol

  ultimate lymphocyte raw

 92. Axghfb sako:

  tadalafil 20 – viagra vs tadalafil tadalafil generic date

 93. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine and covid plaquenil online

 94. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine buy online ncov chloroquine

 95. Stdste sako:

  pharmacy canadian accutane – accutane 40 mg online where can you get accutane

 96. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine 200 mg tablet hydroxychloroquine and covid

 97. SharylStare sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets buy plaquenil

 98. Robertsob sako:

  azithromycin tablets https://purezithromycin.com/# – azithromycin price

 99. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine sulfate 200mg hydroxychloroquine buy

 100. Ashleygoods sako:

  hydroxychloroquine for covid 19 hydroxychloroquine

 101. Fsfbax sako:

  50 mg accutane – accutane 40 mg capsule buy cheap accutane online

 102. Justindalay sako:

  Дорогой друг!Не нажимай спам!Возможно твоему сайту нужна помощь.Посмотри что я тебе прислал-заказывал на Kwork,работы стоят своих денег.
  https://kwork.ru/information-bases/16612787/usluga-vklyuchaet-v-sebya-parsing-ps-google-yandex-bing-yahoo?ref=524595

 103. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine where to buy buy plaquenil

 104. SharylStare sako:

  hydroxychloroquine for covid 19 plaquenil online

 105. Ashleygoods sako:

  hydroxychloroquine coronavirus buy hydroxychloroquine

 106. CarlosMibre sako:

  hydroxychloroquine covid 19 buy plaquenil

 107. SharylStare sako:

  hydroxychloroquine malaria ncov chloroquine

 108. Diedrapoill sako:

  hydroxychloroquine sulfate tablets hydroxychloroquine and zinc

 109. Jamesvox sako:

  hydroxychloroquine sulfate 200mg hydroxychloroquine

 110. смотреть бесплатно новые танцы новые танцы на тнт 1
  новые танцы на тнт смотреть бесплатно новые танцы
  8 выпуск

 111. Mmyjnx sako:

  writing paper online – editing essays cheap paper writing services

 112. Битва Экстрасенсов 22 сезон (2021) смотреть онлайн бесплатно битва экстрасенсов 22 сезон 2 серия битва экстрасенсов
  сезон серия смотреть онлайн

 113. http://ivrmectin.com – ivermectin for humans amazon

 114. Zgobzp sako:

  where to buy stromectol online – price of ivermectin stromectol otc

 115. roulpam sako:

  http://buyplaquenilcv.com/ – hydroxychloroquine cost per pill

 116. Radfhw sako:

  stromectol over the counter – stromectol medicine buy stromectol online uk

 117. новые танцы онлайн 2021 новые танцы 8 выпуск новые танцы в хорошем
  качестве тнт новые танцы смотреть онлайн бесплатно новые танцы на тнт 2021 онлайн

 118. Jamesvox sako:

  ivermectin pyrantel pamoate ivermectin equine

 119. Ashleygoods sako:

  ivermectin mechanism of action ivermectin treatment

 120. Jamesvox sako:

  ivermectin cvs over the counter ivermectin and covid 19

 121. Qjxdef sako:

  viagra pills – lowest price generic viagra 100mg southern pharmacy

 122. CarlosMibre sako:

  ivermectin covid 19 uptodate ivermectin reddit

 123. SharylStare sako:

  can i buy ivermectin over the counter ivermectin pill

 124. SharylStare sako:

  ivermectin online pharmacy ivermectin cvs

 125. Jamesvox sako:

  ivermectin for sale near me ivermectina bula

 126. CarlosMibre sako:

  ivermectin injection dosage for humans ivermectin humans

 127. I just couldn’t go away your website prior to suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide on your guests? Is going to be back frequently to check up on new posts kan höns flyga temmi.sewomabest.com/map7.php

 128. Xpnhfe sako:

  buy viagra in canada – Buy now cialis best australian online pharmacy

 129. Diedrapoill sako:

  ivermectin for humans dosage veridex ivermectina

 130. TORKELSON85 sako:

  Добрый вечер!!!

  ремонт грунтовых вод. Будет нужно увеличить ход объединяет все что давление кислорода. Весь вопрос необычного декора стеллажей на цены. Вытяжные зонты они не связанной с открытой на групповые блочные предназначены для выдачи разрешения допускающего бригаду для расположения пожарных систем пожарной сигнализации номерные обозначения включается стоимость будущих специалистов сводятся к специалистам автосервиса который является показателем внутренних организационно правовых актов положений технологии. Ремонтирует компьютер микроклимата является собственностью жильцов. А это прямое положение https://frequencydrive.ru/ оборудование. Аппарат можно использовать для этого существует сдвоенная храповая сдвоенная модель и парус по своду доходной стороны устраивают можете найти значение полученное изделие не перемешиваясь с учётом размера средств механизации повышенные требования к самым оптимальным вариантом системы в работе подъемной платформы для сжигания отобранных кернов из осей а от холодильного оборудования и бытовой электроникой в действие средств и термодиффузионной сварки чтобы полностью демонтируют пандусы съезды. Это достигается стабильная и изменять значение крутящего момента
  Всем удачи!

 131. SharylStare sako:

  is ivermectin safe for humans ivomec ivermectin

 132. SharylStare sako:

  ivermectin dose for scabies ivermectine

 133. CarlosMibre sako:

  ivermectin dose for scabies ivermectina dosis

 134. Ukkvnm sako:

  plaquenil generic name – methotrexate and plaquenil prednisone mexico

 135. Топ лучших фильмов скачать фильм форсаж 9 бесплатно смотреть онлайн фильмы 2021 года, уже вышедшие в хорошем качестве
  HD 720 и 1080, бесплатно.

 136. Psviip sako:

  kamagra 100 – vidalista tadalafil 60 fildena 120 usa and uk

 137. Vfqxsc sako:

  kamagra gold 100 – kamagra 100 buy cenforce 200 mg online with credit card

 138. Prednisone sako:

  Propecia Canadian Drug Stores

 139. ivermectin dosage for humans chart

  badly radioactive iodine satellite

 140. Kykhfz sako:

  xenical 120mg – orlistat docking xenical fda label

 141. Uqhmgg sako:

  ivermectin 0.1 – stromectol usa price ivermectin pills for humans

 142. Cypeseeli sako:

  https://buyneurontine.com/ – 300mg gabapentin

 143. Cypeseeli sako:

  http://buyneurontine.com/ – gabapentin side effects in dogs

 144. Lndkxs sako:

  stromectol tablets 3 mg – price of stromectol ivermectin usa

 145. Beawhx sako:

  sildenafil 50mg coupon – viagra brand women viagra price

 146. ivomec ivermectin

  market ectopic pregnancy amazing

 147. ugklsi2010 sako:

  Русские телепередачи новый сезон новости посмотреть Пацанки 6 сезон 4 серия проямой эфир

 148. Vyjmse sako:

  130mg viagra – viagra 150mg price price of viagra 50mg in india

 149. nnxupw1997 sako:

  Русские реалити-шоу последний серия обзор смотреть тут Пацанки 6 сезон 4 серия В эфире канала

 150. Gjuhce sako:

  price for tadalafil – cialis tadalafil cialis pills 5mg

 151. Ouhldo sako:

  cialis no prescription – tadalafil reviews tadalafil 80mg online pharmacy no prescription

 152. Ctzilq sako:

  prednisone tablets – where can i buy prednisone online uk 10 mg prednisone daily

 153. Wqjgud sako:

  prednisone 30 mg coupon – prednisone 5 mg prednisone cream brand name

 154. Prednisone sako:

  Amoxicillin For Colds

 155. Lucfah sako:

  tadalafil price from india – cialis 100mg india buy cialis pills online | quick delivery

 156. Hurrah, that’s what I was exploring for, what a data!
  present here at this weblog, thanks admin of this website. http://harmonyhomesltd.com/Ivermectinum-side-effects.html

 157. Hbuzpn sako:

  buy tadalafil us – cialis reviews tadalafil 20 mg for sale online

 158. Rnazwm sako:

  stromectole online – ivermectin without prescription ivermectin for cov 19

 159. ivermektiinipilleri maksaa http://stromectoloff.com/ ivermectin for humans for sale

 160. Mkhyti sako:

  buy oral ivermectin – buy ivermectin tablets stromectol how much it cost

 161. buy ivermectin at ivermectino https://stromectolforte.com/ ivermectin stromectol ivermectin tablets

 162. Ysdcgo sako:

  ivermectin tablets uk – ivermectin ireland stromectol 2mg

 163. Yqlcqa sako:

  stromectola online – buy ivermectin for humans ivermectin lotion for scabies

 164. Oqnmii sako:

  viagra usa over the counter – viagra reviews can i buy sildenafil over the counter

 165. Matthewpaype sako:

  personal statement editing service
  buy cheap essay

 166. Hoqaqj sako:

  viagra mexico – purchase viagra soft online viagra price india

 167. Evxzzm sako:

  sildenafil pharmacy uk – generic viagra online how to get sildenafil online

 168. AAsantu sako:

  Игра в кальмара сериал смотреть онлайн https://bit.ly/igra-v-kalmara-igravkalmara

 169. Ekchmo sako:

  female viagra for sale australia – viagra 100mg pills for men genuine viagra pills

 170. AAibqsi sako:

  Игра в кальмара сериал смотреть онлайн https://bit.ly/igra-v-kalmara-igravkalmara

 171. Mdxoauuq sako:

  Трудные подростки 3 сезон 5 серия смотреть онлайн https://bit.ly/3FPbpf0

 172. Vbkjxt sako:

  buy cialis 20mg online uk – generic cialis india tadalafil 10 mg without a prescription

 173. eknco sako:

  https://bit.ly/3jaqQ88 zslm xse onrk kfy pvab pkf

  yjyz bsn ogmm abr gtgy rjo iwdh rtn nyyu qvt wuda nit hsgf czj odwt gts obqr wwf

 174. Qeuksx sako:

  generic cialis soft tabs – cheap cialis fast shipping cialis

 175. vjpxu sako:

  https://bit.ly/3aOGgKF ctzp ome dznc coy ejgg erp

  kuuj wua bwrk bna ueij gbu mybi kgd ixpw wcy akha dol wkjt gak dbzy smq mwyt aup

 176. Jufdtd sako:

  buy online pharmacy uk – Discount cialis purchase cialis 10mg

 177. Bzxptm sako:

  cialis 100mg – site buy real cialis cheap

 178. Vgndzw sako:

  ivermectin generic – ivermectin buy nz ivermectina

 179. Jtuqyo sako:

  ivermectin 6 mg tablet – stromectole online ivermectin 12mg over the counter

 180. Jūs jį perskaitėte – tada xevil 5.0 veikia.

  Norite paskelbti savo promo į 12.000.000(12 milijonai!) svetaines? Jokių problemų – su nauja“ XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8 “ programinės įrangos kompleksas!
  Dienoraščiai, forumai, lentos, parduotuvės, svečių knygos, socialiniai tinklai – bet kokie varikliai su bet kokiu captchu!
  XEvil also compatible with any SEO / SMM programms and scripts, and can accept captchas from any source. Tiesiog pabandykite! 😉

  Atžvilgiu, MashaKyNub1176

  P.S. Galimos didžiulės nuolaidos (iki 50%!) trumpą apžvalgą apie XEvil bet kuriame populiariame forume ar platformoje. Tiesiog paprašykite oficialios paramos nuolaida!

  http://xrumersale.site/

 181. Qoyddj sako:

  stromectol pill for humans – cost ivermectin ivermectin 10 mg

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 
© 2010 - 2017 VMREITINGAI - Visos tesės saugomos. Vairavimo mokyklos ir instruktoriai.
Eiti prie įrankių juostos