Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

55

Nusprendę atidaryti vairavimo mokyklą, turėsite įvykdyti nemažai teisės aktuose numatytų reikalavimų: pagal juos įsirengti patalpas bei vairavimo mokymo aikštelę, įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones, pasamdyti atitinkamus darbuotojus, pasirūpinti vaizdo ir garso įrašymo įranga vairavimo įskaitoms fiksuoti, susikurti interneto svetainę, kurioje būtų visa pagrindinė informacija apie mokyklą. Galiausiai – pateikti visus reikalingus dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA).

Šiame straipsnyje apžvelgsime visus naujai atidaromoms vairavimo mokykloms keliamus reikalavimus ir kaip juos įvykdyti.

Kaip įrengti vairavimo mokyklos patalpas?

Vairavimo mokyklos patalpos gali būti tiek nuosavos, tiek nuomojamos, tiek naudojamos panaudos pagrindais. Pastaraisiais dviem atvejais panaudos ar nuomos sutartis turi būti būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Patalpos turi atitikti tinkslinę naudojimo paskirtį, patvirtintas Lietuvos higienos normas, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimos ar salygas.

Vairavimo mokykla turi turėti bent šias dvi patalpas:

Administracinė, joje privalo būti:

 • Telefoninis ryšys.
 • Internetas (galimybė naudotis el. paštu ir gauti į jį pranešimus iš Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA)).

Mokymo, joje turi būti:

Visas vaizdines priemones gali atstoti programinė įranga su atitinkama vaizdinė medžiaga ir rodoma per technines priemones (pvz., projektorių). Vaizdinė medžiaga turi būti aiški, lengvai suprantama, be nereikalingų detalių ir klaidų bei tokio dydžio ir kokybės, kad būtų gerai matoma iš bet kurios mokinio sėdinoms vietos.

Daugiau informacijos – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ III skyriuje.

Kaip įsirengti vairavimo aikštelę?

Vairavimo mokykla privalo turėti bent vieną vairavimo mokymo aikštelę. Kaip ir patalpos, ji taip pat gali būti nuosava, nuomojama arba naudojama panaudos pagrindais. Vairavimo aikštelė turi būti padengta asfalto arba betono danga, nuolatos tvarkoma ir valoma bei įrengta pagal vairavimo aikštelių ploto ir jų plalaidumo, mokymo elementų įrengimo reikalavimus.

Daugiau informacijos – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 2 priede.

Šiuose reikalavimuose taip pat yra numatytas minimalus aikštelės plotas. Pavyzdžiui, B kategorijai reikalingas mažiausiai 1300 kvadratinių metrų plotas. Jei aikštelėje bus mokomi kelių transporto priemonių kategorijų vairavimo, nustatyti plotai sumuojami.

Mokymo aikštelėje turi būti visų kategorijų transporto priemonių bendrieji mokymo elementai bei elementai pagal mokomas transporto priemonių kategorijos. Vienu mokymo elementų komplektu vienu metu gali mokytis ne daugiau keturių transporto priemonių. Jei reikia didesnio pralaidumo, reikia įrengti atitinkamai mokymo elementų.

Visose vairavimo mokymo aikštelėse turi būti įrengta:

 • Transporto priemonių stovėjimo vieta.
 • „Uždaras“ kelias (pavarų perjungimo ir pedalų naudojimo mokymui).
 • Įkalnė (6–15 proc.).

Pavyzdžiui, B kategorijai mokyti aikštelėje papildomai reikalingi šie elementai:

 • Riboto pločio juosta su 90 laipsnių posūkiu į kairę ir (ar) dešinę.
 • Vieta transporto priemonėms statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Vietos transporto priemonėms statyti prie šaligatvio, turinčio bortelį, stačiu kampu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Ribotas plotis apsisukti.

Kokius darbuotojus reikia pasamdyti?

Vairavimo mokykloje turi būti paskirtas už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo (juo gali būti ir mokyklos vadovas). Jis privalo turėti:

 • Ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, apimantį techninių mokslų ir automobilizmo studijas.
 • Teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir/arba vairavimo instruktoriumi vairavimo mokykloje.
 • Bent 3 metų vairuotojų mokymo darbo stažą.
 • Teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurių vairuotojų mokymą vykdys mokykla.

Už vairuotojų mokymą negali būti atsakingas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus buvo atsakingas už vairuotojų mokymą vairavimo mokykloje, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti vairuotojų mokymą už pažeidimus, padarytus tuo metu, kai asmuo ėjo šias pareigas.

Kiti mokykloje dirbantys vairavimo (teorijos) mokytojai ir vairavimo instruktoriai privalo turėti:

 • Ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • Trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą.
 •  LTSA nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi.
 • Vairuotojų mokytojas privalo būti baigęs automobilizmo studijas.

Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria LTSA yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas LTSA interneto svetainėje.

Daugiau informacijos – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ VI skyriuje.

Kaip įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones?

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti naudojamos teisėtais pagrindais. Jei jos naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, vairavimo mokykla turi turėti šių transporto priemonių naudojimo atitinkamas sutartis.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti su įrengta papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, kaip nustatyta Mokomųjų transporto priemonių reikalavimuose:

 • Vairavimo instruktoriaus vietoje sankabos valdymo pedalas.
 • Vairavimo instruktoriaus vietoje stabdžių valdymo pedalas.
 • Tansporto priemonėse su automatine pavarų dėže vairavimo instruktoriaus vietoje akceleratoriaus pedalas, leidžiantis sumažinti variklio sūkius iki minimalių nepriklausomai nuo mokinio veiksmų arba papildomas dvipusio veikimo akceleratoriaus pedalas.
 • Sertifikuoti vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai vairavimo instruktoriui ir sertifikuotas išorinis dešinės pusės galinio vaizdo veidrodis vairuotojui.
 • Transporto priemonėse su rankinio valdymo pavarų dėže papildomai rekomenduojama įrengti akceleratoriaus pedalą vairavimo instruktoriui.

Šie reikalavimai netaikomi AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Daugiau informacijos – susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“ bei Kelių Eismo Taisyklėse.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būtų paženklintos:

 • Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.
 • Ant automobilio stogo turi būti įrengtas apšviečiamas skiriamasis ženklas. Mokant vairuoti, skiriamojo ženklo apšvietimas turi būti įjungtas.
 • Abiejuose automobilio šonuose turi būti užrašytas vairavimo mokyklos pavadinimas. Šis reikalavimas netaikomas AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi:

 • Atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus transporto priemonėms, naudojamoms per praktinio vairavimo egzaminą.
 • Būti ne senesnės, kaip 15 metų.
 • Būti naudojamos tik mokymo tikslams.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai

Mokymo priemonėse turi būti įrengta vaizdo ir garso įrašymo įranga, kuri bus naudojama vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vaizdui ir garsui įrašyti. Ją sudaro mikrofonas, dvi ar daugiau kamerų bei įrašymo įrenginys (su SD, miniSD, microSD, xD kortele arba USB atmintine).

Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi vienu metu įrašinėti:

 • Vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę (mokinio rankų padėtis ant vairo, transporto priemonės pavarų ir posūkio signalo svirčių perjungimas).
 • Garsą mokomosios transporto priemonės viduje.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai:

 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įrašo greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromame vaizdo įraše turi būti rodoma įrašo data ir laikas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi turėti programinę įrangą, skirtą vaizdui ir garsui įrašyti, peržiūrėti ir analizuoti.
 • Programinės įrangos nustatymuose turi būti galimybė įvesti vairavimo instruktoriaus vardo pirmąją raidę ir pavardę bei praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai naudojamos transporto priemonės valstybinį numerį.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga privalo turėti indikacinę lemputę, rodančią, kad vaizdo ir garso įrašymo įranga yra įjungta ir ja daromas vaizdo ir garso įrašas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangoje privalo būti specialus mygtukas, kurį paspaudus vaizdo įraše realiu laiku būtų užfiksuotas įvykis, kuris vairavimo instruktoriaus vertinimu yra mokinio padaryta klaida.
 • Elektroninės informacijos laikmenos talpa turi būti ne mažesnė kaip 2 gigabaitai.
 • Vaizdo kameros, skirtos keliui, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, bei kelio ženklams ir ženklinimui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 120 laipsnių. Vaizdo kamera, esant blogam matomumui (spiginant saulei ar priešprieša atvažiuojančių transporto priemonių žibintams), turi filmuoti vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdo kameros, skirtos mokomosios transporto priemonės vidui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 170 laipsnių ir vaizdo kamera, esant blogam apšvietimui, prieblandai ar tamsiu paros metu, turi filmuoti vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę.

Vaizdo ir garso įrašus, padarytus praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, vairavimo mokykla ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo perkelti į archyvą (į stacionarų ar nešiojamąjį kompiuterį, išorinį standųjį diską, optinį diską ar kitą informacijos laikmeną), kuriame vaizdo ir garso įrašai privalo būti saugomi vienus metus nuo šios įskaitos laikymo datos. Neišlaikytos įskaitos vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas iki eilinės (kitos) įskaitos, bet ne ilgiau kaip vienus metus.

Vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarka aprašyta „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 1 priedo II skyriuje.

Reikalavimai vairavimo mokyklos interneto svetainei

Vairavimo mokykla privalo turėti interneto svetainę, kurioje turi būti ši informacija:

 • Vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai.
 • Darbo tvarkos taisyklės.
 • Vadovo ir asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, vardas, pavardė.
 • Informacija apie mokymo paslaugų kainas.
 • Mokinių grupių mokymo pradžios datos.
 • Teorijos mokymo tvarkaraščiai.

 

Teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimas

Vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) turi pateikti:

 • Nustatytos formos Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją. Deklaracijos forma – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 5 priede.
 • Vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu už vairuotojų mokymą paskirto atsakingo asmens.
 • Administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) (visų mokymo elementų) nuotraukas.
 • Administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) nuomos ir (ar) panaudos sutartis.

Registravimo procedūra:

 • Kai vairavimo mokykla pateikia nurodytus dokumentus, kitą dieną nuo jų LTSA gavimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos datos (jei ši data yra vėlesnė nei deklaracijos gavimo LTSA diena), suteikiama teisė vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą. Tą dieną vairavimo mokyklai deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie deklaracijos gavimo faktą.
 •  LTSA per penkias darbo dienas po deklaracijos gavimo sutikrina vairavimo mokyklos pateiktų dokumentų duomenis, nevykstant į mokymo objektą, surašo nustatytos formos vertinimo aktus ir įsitikinusi, kad už teisės vykdyti vairuotojų mokymą įforminimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, parengia viešą skelbimą LTSA interneto svetainėje ( https://ltsa.lrv.lt ).
 • Paaiškėjus, kad deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet neatitikimai yra nesusiję su vairavimo mokyklos atitiktimi Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, ir (arba) vairavimo mokykla nepateikė kitų nurodytų dokumentų, LTSA apie deklaracijoje rastus neatitikimus ir (arba) nepateiktus dokumentus per penkias darbo dienas nuo jų gavimo LTSA dienos deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu informuoja vairavimo mokyklą.
 • Vairavimo mokykla privalo pašalinti nustatytus neatitikimus ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (arba) nepateiktus dokumentus gavimo dienos ir dar kartą pateikti nurodytus dokumentus bendra nustatyta tvarka.

Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

Pasidalinkite savo pastabomis komentaruose, ačiū:

2019/08/08 |

55 thoughts on “Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

 1. Živilė sako:

  Parduodu vairavimo mokyklos vaizdinė medžiagą.

 2. tadas sako:

  gal kas zinote kur isigyti vairavimo mokyklos vaizdine medziaga

 3. tadas sako:

  noreciau atidaryti vairavimo mokykla ieskau patarejo, zmogaus galincio padeti su iranga

 4. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and outstanding design and style. berb.infoforwomen.be/map22.php hur mycket sprit fГ¶rbrГ¤nner man

 5. naoblal.se sako:

  Now I am going to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read other news. quisa.naoblal.se/news/laederhud-i-ansiktet.php läderhud i ansiktet

 6. naoblal.se sako:

  It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it! alac.naoblal.se/skin-care/kaffe-per-kopp.php kaffe per kopp

 7. naoblal.se sako:

  When someone writes an piece of writing he/she retains the idea of a user in his/her mind that how a user can understand it. So that’s why this post is great. Thanks! quisa.naoblal.se/decorations/det-vigtigste-protein-i-mlk.php det vigtigste protein i mГ¦lk

 8. naoblal.se sako:

  Hi, yes this paragraph is in fact nice and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks. arec.naoblal.se/relaxation/muffins-glasyr-recept.php muffins glasyr recept

 9. egluopu.se sako:

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next! egluopu.se/map29.php converse rea herr

 10. munhea.se sako:

  This post provides clear idea in support of the new visitors of blogging, that really how to do blogging. mauno.munhea.se/map1.php rabattkod astrid lindgrens värld ica

 11. egluopu.se sako:

  Hey! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask. Does building a well-established blog such as yours require a large amount of work? I am brand new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and views online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou! egluopu.se/map30.php klГҐda hela kroppen orsak

 12. benmmdi.se sako:

  I just like the helpful info you provide on your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here regularly. I am slightly sure I will be informed lots of new stuff right here! Good luck for the next! benmmdi.se/map27.php lГ¶wengrip count on me

 13. oreiep.se sako:

  Thankfulness to my father who told me about this weblog, this web site is actually amazing. oreiep.se/map31.php blåmärken på benen utan orsak

 14. aperca.se sako:

  If you are going for best contents like me, simply pay a quick visit this web site everyday since it provides quality contents, thanks puzzc.aperca.se/map5.php skabb i hГҐrbotten

 15. munhea.se sako:

  I visited several web pages however the audio quality for audio songs current at this web page is really marvelous. ketsl.munhea.se/map7.php 2000 talet mode

 16. probduo.se sako:

  Hi there everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site, and paragraph is in fact fruitful in support of me, keep up posting such content. probduo.se/map10.php natural foot care

 17. oratrg.se sako:

  Great post. I was checking constantly this weblog and I am inspired! Very useful information particularly the ultimate section :) I care for such information a lot. I used to be looking for this particular information for a long time. Thanks and best of luck. oratrg.se/map1.php svart vit sten

 18. aperca.se sako:

  Hi there friends, pleasant article and fastidious urging commented at this place, I am really enjoying by these. breed.aperca.se/map12.php osötad mandelmjölk kalorier

 19. lanba.se sako:

  At this moment I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming again to read additional news. lanba.se/map15.php apoteket hjärtat sickla

 20. lanba.se sako:

  I constantly emailed this blog post page to all my friends, because if like to read it next my links will too. lanba.se/map14.php acne klänning rea

 21. munhea.se sako:

  Hi! I simply would like to give you a big thumbs up for your great information you have here on this post. I am returning to your blog for more soon. searn.munhea.se/map4.php omega 3 bra för huden

 22. azilopar.se sako:

  What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity on the topic of unpredicted feelings. azilopar.se/map31.php vit underkjol med spets

 23. benmmdi.se sako:

  Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work. benmmdi.se/map38.php jeuk in het engels

 24. benmmdi.se sako:

  I do not even know how I finished up right here, however I assumed this publish used to be good. I don’t understand who you are but definitely you are going to a famous blogger when you are not already. Cheers! benmmdi.se/map7.php hur Г¶kar jag chansen att bli gravid

 25. squgarik.se sako:

  It is in point of fact a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. squgarik.se/map23.php spotless nail partner

 26. lanba.se sako:

  Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that will make the most significant changes. Many thanks for sharing! lanba.se/map17.php ont i skinkan gravid

 27. aperca.se sako:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! puzzc.aperca.se/map10.php vad Г¤r utmattningsdepression

 28. otertbe.se sako:

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade solutions with other folks, please shoot me an email if interested. otertbe.se/map38.php glass med Г¤ggulor

 29. otertbe.se sako:

  If some one wants to be updated with latest technologies after that he must be go to see this website and be up to date every day. otertbe.se/map26.php svullen under hakan

 30. sasilu.se sako:

  I need to to thank you for this excellent read!! I certainly loved every little bit of it. I have you book-marked to look at new things you post… sasilu.se/map39.php lock fГ¶r Г¶rat yrsel

 31. panilul.se sako:

  Hello it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this site is truly fastidious and the viewers are in fact sharing good thoughts. panilul.se/map21.php setting powder bГ¤st i test

 32. azilopar.se sako:

  Outstanding story there. What happened after? Take care! azilopar.se/map18.php kiosk till salu

 33. aperca.se sako:

  My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write regarding here. Again, awesome web site! thahe.aperca.se/map2.php gГҐ ner i vikt smoothie

 34. oreiep.se sako:

  Asking questions are truly good thing if you are not understanding anything totally, but this paragraph presents nice understanding yet. oreiep.se/map12.php jasmine pearl tea

 35. sasilu.se sako:

  Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips? sasilu.se/map19.php det hГ¤nder i stockholm

 36. oratrg.se sako:

  Simply want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply nice and i could suppose you’re an expert in this subject. Fine along with your permission allow me to take hold of your RSS feed to keep up to date with imminent post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work. oratrg.se/map39.php gallerior i luleГҐ

 37. otertbe.se sako:

  Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated! otertbe.se/map2.php mariebergs vГҐrdcentral motala

 38. aperca.se sako:

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog! puzzc.aperca.se/map14.php inredning gardiner inspiration

 39. dehllap.se sako:

  Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Cheers dehllap.se/map37.php mars sverige ab

 40. dehllap.se sako:

  I was able to find good information from your blog posts. dehllap.se/map23.php sia inredning hemsida

 41. munhea.se sako:

  Appreciating the persistence you put into your blog and in depth information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account. handp.munhea.se/map4.php i have really dry skin

 42. dehllap.se sako:

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks! dehllap.se/map9.php boeuf bourgogne recept

 43. enugn.se sako:

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks! enugn.se/map16.php hampton republic dunjacka

 44. aperca.se sako:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. suspi.aperca.se/map6.php nГ¤r Г¤r graviditetstest sГ¤kert

 45. tumphati.se sako:

  I wanted to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you bookmarked to look at new things you post… tumphati.se/map19.php life hГ¤lsokost drottninggatan stockholm

 46. aperca.se sako:

  Touche. Solid arguments. Keep up the good effort. goti.aperca.se/map7.php black friday rea

 47. otertbe.se sako:

  I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a quick visit this weblog on regular basis to obtain updated from most up-to-date news update. otertbe.se/map13.php stenstans trafikskola timrГҐ

 48. squgarik.se sako:

  Thanks very interesting blog! squgarik.se/map3.php hot n mix katrineholm

 49. panilul.se sako:

  Awesome post. panilul.se/map15.php ps4 pro skins

 50. munhea.se sako:

  The other day, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone! brigr.munhea.se/map2.php laser focus clinique kristinelundsgatan

 51. squgarik.se sako:

  Keep this going please, great job! squgarik.se/map14.php bygga bockar till bГҐt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 
© 2010 - 2017 VMREITINGAI - Visos tesės saugomos. Vairavimo mokyklos ir instruktoriai.
Eiti prie įrankių juostos