Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

3

Nusprendę atidaryti vairavimo mokyklą, turėsite įvykdyti nemažai teisės aktuose numatytų reikalavimų: pagal juos įsirengti patalpas bei vairavimo mokymo aikštelę, įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones, pasamdyti atitinkamus darbuotojus, pasirūpinti vaizdo ir garso įrašymo įranga vairavimo įskaitoms fiksuoti, susikurti interneto svetainę, kurioje būtų visa pagrindinė informacija apie mokyklą. Galiausiai – pateikti visus reikalingus dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA).

Šiame straipsnyje apžvelgsime visus naujai atidaromoms vairavimo mokykloms keliamus reikalavimus ir kaip juos įvykdyti.

Kaip įrengti vairavimo mokyklos patalpas?

Vairavimo mokyklos patalpos gali būti tiek nuosavos, tiek nuomojamos, tiek naudojamos panaudos pagrindais. Pastaraisiais dviem atvejais panaudos ar nuomos sutartis turi būti būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Patalpos turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį, patvirtintas Lietuvos higienos normas, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas.

Vairavimo mokykla turi turėti bent šias dvi patalpas:

Administracinė, joje privalo būti:

 • Telefoninis ryšys.
 • Internetas (galimybė naudotis el. paštu ir gauti į jį pranešimus iš Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA)).

Mokymo, joje turi būti:

 • Vaizdinių mokymo priemonių (demonstravimui skirta technika, rašymo lenta ir t.t.), kurios užtikrintų tinkamą mokymą.
 • Eismo reguliavimo mokymo priemonių, keturšalių ir žiedo sankryžų maketų su įvairių transporto priemonių modeliais važiavimo per sankryžas tvarkai demonstruoti.
 • Kita vaizdinė medžiaga, reikalinga pagal vairavimo mokyklos patvirtintą mokymo turinį.

Visas vaizdines priemones gali atstoti programinė įranga su atitinkama vaizdine medžiaga ir rodoma per technines priemones (pvz., projektorių). Vaizdinė medžiaga turi būti aiški, lengvai suprantama, be nereikalingų detalių ir klaidų bei tokio dydžio ir kokybės, kad būtų gerai matoma iš bet kurios mokinio sėdimos vietos.

Daugiau informacijos –Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašoIII skyriuje. 

Kaip įsirengti vairavimo aikštelę?

Vairavimo mokykla privalo turėti bent vieną vairavimo mokymo aikštelę. Kaip ir patalpos, ji taip pat gali būti nuosava, nuomojama arba naudojama panaudos pagrindais. Vairavimo aikštelė turi būti padengta asfalto, betono ar kita kietąja danga, be duobių, nuolatos tvarkoma ir valoma bei įrengta pagal vairavimo aikštelių ploto ir jų pralaidumo, mokymo elementų įrengimo reikalavimus.

Daugiau informacijos –Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo2 priede. 

Šiuose reikalavimuose taip pat yra numatytas minimalus aikštelės plotas. Pavyzdžiui, B kategorijai reikalingas mažiausiai 1300 kvadratinių metrų plotas. Jei aikštelėje bus mokomi kelių transporto priemonių kategorijų vairavimo, nustatyti plotai sumuojami.

Mokymo aikštelėje turi būti visų kategorijų transporto priemonių bendrieji mokymo elementai bei elementai pagal mokomas transporto priemonių kategorijos. Vienu mokymo elementų komplektu vienu metu gali mokytis ne daugiau keturios transporto priemonės. Jei reikia didesnio pralaidumo, reikia įrengti atitinkamai mokymo elementų.

Visose vairavimo mokymo aikštelėse turi būti įrengta:

 • Transporto priemonių stovėjimo vieta.
 • „Uždaras“ kelias (pavarų perjungimo ir pedalų naudojimo mokymui).
 • Įkalnė (6–15 proc.).

Pavyzdžiui, B kategorijai mokyti aikštelėje papildomai reikalingi šie elementai:

 • Riboto pločio juosta su 90 laipsnių posūkiu į kairę ir (ar) dešinę.
 • Vieta transporto priemonėms statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Vietos transporto priemonėms statyti prie šaligatvio, turinčio bortelį, stačiu kampu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Ribotas plotis apsisukti.

Kokius darbuotojus reikia pasamdyti?

Vairavimo mokykloje turi būti paskirtas už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo (juo gali būti ir mokyklos vadovas). Jis privalo turėti:

 • Aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
 • Teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir/arba vairavimo instruktoriumi vairavimo mokykloje.
 • Bent 3 metų vairuotojų mokymo darbo stažą.
 • Teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurių vairuotojų mokymą vykdys mokykla.

Už vairuotojų mokymą negali būti atsakingas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus buvo atsakingas už vairuotojų mokymą vairavimo mokykloje, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti vairuotojų mokymą už pažeidimus, padarytus tuo metu, kai asmuo ėjo šias pareigas.

Kiti mokykloje dirbantys vairavimo (teorijos) mokytojai ir vairavimo instruktoriai privalo turėti:

 • Aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
 • Trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą.
 •  LTSA nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi.

Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria LTSA yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas LTSA interneto svetainėje.

Daugiau informacijos – Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ VI skyriuje.

Kaip įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones?

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti naudojamos teisėtais pagrindais. Jei jos naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, vairavimo mokykla turi turėti šių transporto priemonių naudojimo atitinkamas sutartis.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti su įrengta papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, kaip nustatyta Mokomųjų transporto priemonių reikalavimuose:

 • Vairavimo instruktoriaus vietoje sankabos valdymo pedalas.
 • Vairavimo instruktoriaus vietoje stabdžių valdymo pedalas.
 • Transporto priemonėse su automatine pavarų dėže vairavimo instruktoriaus vietoje akceleratoriaus pedalas, leidžiantis sumažinti variklio sūkius iki minimalių nepriklausomai nuo mokinio veiksmų arba papildomas dvipusio veikimo akceleratoriaus pedalas.
 • Sertifikuoti vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai vairavimo instruktoriui ir sertifikuotas išorinis dešinės pusės galinio vaizdo veidrodis vairuotojui.
 • Transporto priemonėse su rankinio valdymo pavarų dėže papildomai rekomenduojama įrengti akceleratoriaus pedalą vairavimo instruktoriui.

Šie reikalavimai netaikomi AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Daugiau informacijos – susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“ bei Kelių Eismo Taisyklėse.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būtų paženklintos:

 • Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.
 • Ant automobilio stogo turi būti įrengtas apšviečiamas skiriamasis ženklas. Mokant vairuoti, skiriamojo ženklo apšvietimas turi būti įjungtas.
 • Abiejuose automobilio šonuose turi būti užrašytas vairavimo mokyklos pavadinimas. Šis reikalavimas netaikomas AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi:

 • Atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus transporto priemonėms, naudojamoms per praktinio vairavimo egzaminą.
 • Būti ne senesnės, kaip 15 metų.
 • Būti naudojamos tik mokymo tikslams.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai

Mokymo priemonėse turi būti įrengta vaizdo ir garso įrašymo įranga, kuri bus naudojama vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vaizdui ir garsui įrašyti. Ją sudaro mikrofonas, dvi ar daugiau kamerų bei įrašymo įrenginys (su SD, miniSD, microSD, xD kortele arba USB atmintine).

Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi vienu metu įrašinėti:

 • Vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę (mokinio rankų padėtis ant vairo, transporto priemonės pavarų ir posūkio signalo svirčių perjungimas).
 • Garsą mokomosios transporto priemonės viduje.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai:

 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įrašo greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įraše turi būti rodoma įrašo data ir laikas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi turėti programinę įrangą, skirtą vaizdui ir garsui įrašyti, peržiūrėti ir analizuoti.
 • Programinės įrangos nustatymuose turi būti galimybė įvesti vairavimo instruktoriaus vardo pirmąją raidę ir pavardę bei praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai naudojamos transporto priemonės valstybinį numerį.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga privalo turėti indikacinę lemputę, rodančią, kad vaizdo ir garso įrašymo įranga yra įjungta ir ja daromas vaizdo ir garso įrašas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangoje privalo būti specialus mygtukas, kurį paspaudus vaizdo įraše realiu laiku būtų užfiksuotas įvykis, kuris vairavimo instruktoriaus vertinimu yra mokinio padaryta klaida.
 • Elektroninės informacijos laikmenos talpa turi būti ne mažesnė kaip 2 gigabaitai.
 • Vaizdo kameros, skirtos keliui, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, bei kelio ženklams ir ženklinimui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 120 laipsnių. Vaizdo kamera, esant blogam matomumui (spiginant saulei ar priešprieša atvažiuojančių transporto priemonių žibintams), turi filmuoti vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdo kameros, skirtos mokomosios transporto priemonės vidui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 170 laipsnių ir vaizdo kamera, esant blogam apšvietimui, prieblandai ar tamsiu paros metu, turi filmuoti vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę.

Vaizdo ir garso įrašus, padarytus praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, vairavimo mokykla ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo perkelti į archyvą (į stacionarų ar nešiojamą kompiuterį, išorinį standųjį diską, optinį diską ar kitą informacijos laikmeną), kuriame vaizdo ir garso įrašai privalo būti saugomi vienus metus nuo šios įskaitos laikymo datos. Neišlaikytos įskaitos vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas iki eilinės (kitos) įskaitos, bet ne ilgiau kaip vienus metus.

Vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarka aprašyta „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 1 priedo II skyriuje.

Reikalavimai vairavimo mokyklos interneto svetainei

Vairavimo mokykla privalo turėti interneto svetainę, kurioje turi būti ši informacija:

 • Vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai.
 • Vadovo ir asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, vardas, pavardė, kontaktai.
 • Informacija apie mokymo paslaugų kainas.

Teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimas

Vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) turi pateikti:

 • Nustatytos formos Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją. Deklaracijos forma – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 5 priede.
 • Vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu už vairuotojų mokymą paskirto atsakingo asmens.

Registravimo procedūra:

 • Kai vairavimo mokykla pateikia nurodytus dokumentus, kitą dieną nuo jų LTSA gavimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos datos (jei ši data yra vėlesnė nei deklaracijos gavimo LTSA diena), suteikiama teisė vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą. Tą dieną vairavimo mokyklai deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie deklaracijos gavimo faktą.
 •  LTSA per penkias darbo dienas po deklaracijos gavimo sutikrina vairavimo mokyklos pateiktų dokumentų duomenis, nevykstant į mokymo objektą, surašo nustatytos formos vertinimo aktus ir įsitikinusi, kad už teisės vykdyti vairuotojų mokymą įforminimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, parengia viešą skelbimą LTSA interneto svetainėje ( https://ltsa.lrv.lt ).
 • Paaiškėjus, kad deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet neatitikimai yra nesusiję su vairavimo mokyklos atitiktimi Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, ir (arba) vairavimo mokykla nepateikė kitų nurodytų dokumentų, LTSA apie deklaracijoje rastus neatitikimus ir (arba) nepateiktus dokumentus per penkias darbo dienas nuo jų gavimo LTSA dienos deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu informuoja vairavimo mokyklą.
 • Vairavimo mokykla privalo pašalinti nustatytus neatitikimus ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (arba) nepateiktus dokumentus gavimo dienos ir dar kartą pateikti nurodytus dokumentus bendra nustatyta tvarka.

Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

Pasidalinkite savo pastabomis komentaruose, ačiū:

2022/05/08 |

Driving Lessons in English

2

 

Choose a driving school, book driving instructor and get driving lessons in English:

 

VILNIUS

 

KAUNAS

 

KLAIPĖDA

 

Search for qualified friendly instructors, driving courses in modern classrooms. You can prepare for your theory test individually and start taking practical driving lessons at driving school.

To start driving lessons at school you need:

– Documentary proof of a person’s identity.

– The photo (3×4 cm)

– The first payment

 

Students do not pass their driving exam in Regitra because of being unaware of the particular assessment criteria applied by Regitra’s examiners.  During the exam, the examiner is evaluating not only your driving skills but your behaviour on the road as well.
Driving instructors must not only teach basic driving but pay a lot of attention to driving exam preparation. The instructor must teach you how to correct your minor mistakes during the exam, how to overcome the difficulties and the stress of your driving examination.

 

NOTE: You must pass your theory test before you can book your driving test.

More information about Getting Driving Licence in Lithuania read here

 

Have questions? Please write info@vmreitingai.lt

 


 

Driving lessons, schools and instructors in English

 

2018/07/09 |

Kaip tapti vairavimo instruktoriumi?

1

Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius?

Nors ir atrodo panašios, bet iš tiesų tai dvi skirtingos specialybės. Vairuotojų mokytojas – asmuo kuris moko kitus asmenis transporto priemonių eismo teorijos, o vairavimo instruktorius – moko būsimuosius vairuotojus praktinių įgūdžių. Tas pats asmuo gali būti ir vairuotojų mokytojas, ir vairavimo instruktorius.

Kas gali tapti vairavmo instruktoriumi ar vairuotojų mokytoju?

Asmeninės savybės.

Norint tapti vairavimo instruktoriumi, pirmiausiai reikia įvertinti savo asmenines savybes: ar esate pakankamai kantrūs ir tolerantiški? Ar esate linkę padėti kitiems? Ar sugebate išlikti ramūs kartodami tą pačią informaciją kelis kartus iš eilės? Ar manote, jog automobilis gali būti puiki darbo vieta, kurioje praleisite visą darbo dieną? Ar sugebate atlikti kelis darbus vienu metu t.y. stebėti eismo sąlygas, stebėti vairuotoją bei bendrauti su juo? Jei į visus klausimus atsakėte taip – greičiausiai būsite puikus vairavimo instruktorius!

Dokumentai.

Vairavimo instruktorius privalo turėti:

 • ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
 • trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą;
 • Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairavimo instruktoriumi.

Vairuotojų mokytojas privalo turėti:

 • ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs automobilizmo studijas;
 • trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą. Ši nuostata netaikoma jei vairuotojų mokytojas dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių ir gali tai įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais;
 • LTSA nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju.

Siekiant įgyti teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, pirmiausiai jums reikės išklausyti specialius kursus ir išlaikyti egzaminus, kuriuos rengia šios mokymo įstaigos:

Mokymo įstaigos pavadinimas

Adresas

Telefonas

Informacija apie kursus

Kaina

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Vilnius, Kalinausko g. 7 (8 5)  234 1524 Kursų trukmė – 2 mėnesiai.Paskaitos vyksta d. d. nuo 14 val.Mokymai vykdomi du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Artimiausi kursai rugsėjo mėnesį.

390 eur

Aleksandro Stulginskio universitetas Kauno r. sav, Akademijos mstl.,  Universiteto g. Nr. 3-29 (8 69) 883 080 Kursų trukmė – iki 2,5 mėnesių.Paskaitos vyksta d. d.Mokymai vykdomi tris kartus per metus. Artimiausi kursai rugsėjo 1 d. 

247 eur

Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėda Jaunystės g. 1 (8 46)  31 49 26 Kursų trukmė – 2 mėnesiai.Paskaitos vyksta d.d.Mokymai vykdomi kiekvieną mėnėsį išskyrus vasaros sezoną.

300 eur

 

Pilnų specialių pirminių kursų nereikia asmenims, kurie aukštosiose mokyklose įgijo automobilių transporto inžinierių kvalifikaciją bei pedagogikos, pedagoginės psichologijos, mokymo metodikos, kalbos kultūros pagrindus. Specialių pirminių kursų metu, jie šių dalykų mokytis neprivalo, tačiau šie asmenys privalo mokytis ir baigti mokymo temas apie kelių eismo taisykles ir eismo saugumą bei vairuotojų mokymo teorijos žinių mokymo kursą.

Specialių pirminių kursų baigti neprivaloma asmenims, kurie baigė formaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre, ir įgijo nustatytos formos kvalifikacijos pažymėjimus, suteikiančius vairuotojų mokytojo ar vairavimo instruktoriaus kvalifikaciją (teisę dirbti),.

Teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikia Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA). Baigus vairavimo instruktorių kursus, elektroniniu būdu arba tiesiogiai nuvykus į Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), reikia pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą ir šiuos dokumentus:

 • Įskaitų ir egzaminų kortelę, patvirtinančią specialių pirminių kursų baigimą aukštojoje mokykloje (išskyrus atvejus, kai specialių pirminių kursų baigti neprivaloma);
 • kvalifikacijos pažymėjimą (tais atvejais, kai aukštojoje mokykloje baigti specialių pirminių kursų yra neprivaloma);
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • vairuotojo pažymėjimą (jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Lietuvos Respublikoje, jo pateikti nereikia, tačiau vairuotojo pažymėjimo duomenys nurodomi prašyme).

Sveikata.

Vairavimo instruktorius privalo turėti galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a). Gauti pažymą galite čia: http://www.sveikatospazymos.lt/

Kada suteikiama ir kiek laiko galioja teisė dirbti vairavimo instruktoriumi?

Teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikiama per 5 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir dokumentų gavimo LTSA regiono departamente dienos. Ši teisė suteikiama neribotam laikui, tačiau per kiekvienus 5 metus (pradedant nuo teisės suteikimo) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai turi tobulintis ne mažiau kaip 30 valandų. Be to, vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai vieną kartą per 5 metus privalo išlaikyti VĮ „Regitra“ kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzaminą, kurį sudaro 60 klausimų. Patikrinti savo žinias ir pasiruošti šiam egzaminui galite spręsdami testus čia: KETBILIETAI.

Kiek kainuoja tapti vairavimo instruktoriumi?

Specialūs kursai vairavimo instruktoriams 247 – 390 eur

Teorijos egzamino laikymas VĮ „Regitra“ – 10,14 eur

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 9-20 eur

Už teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi asmenims suteikimo įforminimą Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA) – 2,90 Eur.

Ar sudėtinga rasti darbą?

Jaunų, energingų, nuolat tobulėjančių ir turinčių aukštą kvalifikaciją vairavimo instruktorių nėra daug. Todėl net ir neturint darbo patirties vairavimo mokykloje, tokiam vairavimo instruktoriui įsidarbinti bus nesudėtinga. Mokymams dažnai reikalinga ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbos – anglų, rusų. Šių kalbų mokėjimas padidina tikimybę greičiu rasti darbą.

Darbo skelbimų portaluose pasiūlymų į vairavimo instruktoriaus pozicijas dažniausiai yra nedaug arba nėra iš viso. Todėl rekomenduojame, kreiptis tiesiogiai į jums patinkančią vairavimo mokyklą. Populiariose didžiųjų miestų vairavimo mokyklose, dažniausiai vairavimo instruktorių paieška yra vykdoma nuolat.

Ar reikia turėti savo automobilį?

Dažniausiai didžiosiose vairavimo mokyklose, darbuotojams yra skiriami mokomieji automobiliai, kuriuos dažnai yra leidžiama naudoti kelionei į darbą ir namo. Mažesnės vairavimo mokyklos ne retai įdarbina instruktorius su savo automobiliais, sudarydamos transporto priemonių panaudos sutartį. Tuo atveju, įvertinus automobilio amortizaciją, draudimą ir kt., darbo užmokestis yra didesnis. Dėl tikslių darbo salygų, klauskite būsimojo darbdavio pirmojo pokalbio metu.

Kiek galima uždirbti?

Darbo užmokestis – derybų klausimas. Vairavimo instruktorių darbo užmokestis yra labai skirtingas. Jis priklauso nuo įvairių aplinkybių, tačiau galima išskirti keletą pagrindinių:

 • vairavimo kategorija kuria mokoma vairuoti. Pavyzdžiui: vairavimo instruktoriai ruošiantys C, CE ir kitų kategorijų vairuotojus uždirba daugiau nei instruktoriai ruošiantys B kategorijos vairuotojus.
 • miestas kuriame dirbate. Skirtinguose Lietuvos miestuose skiriasi ir vairavimo kursų kainos, jos turi ryšį ir su vairavimo instruktorių darbo užmokesčiu – kuo vairavimo kursų kaina didesnė – tuo didesnis darbo užmokestis.
 • jūsų mokymo sugebėjimai. Kai kuriose vairavimo mokyklose yra naudojamos įvairios motyvacinės sistemos skatinančios geriau paruošti būsimą vairuotoją egzaminui. Pavyzdžiui: mokiniui išlaikius vairavimo egzaminą „Regitroje“ iš pirmo karto, vairavimo instruktoriui yra skiriami papildomi priedai prie darbo užmokesčio ir pan.
 • darbo valandos. Vairavimo instruktoriams mokamas darbo užmokestis už išdirbtas akademines darbo valandas su mokiniais. Kuo daugiau dirbsite – tuo daugiau uždirbsite. Dažnai laikas, kai mokinys neatvyksta į praktikos pamoką, instruktoriui yra neapmokamas, tačiau taip yra ne visur. Kai kuriose mokyklose, už šį laiką yra mokamas mažesnis darbo užmokesčio tarifas.

Pasidalinkite savo pastabomis komentaruose.

2017/07/19 |

Kodėl jūsų vairavimo mokyklai ir instruktoriui reikalingi mokinių atsiliepimai?

4

Ar žinote, kad jūsų mokinių atsiliepimai gali tapti kertiniais jūsų vairavimo mokyklos verslo sėkmei? Taip yra dėl to, kad žmonės žymiai labiau pasitiki informacija, kuri keliauja iš lūpų į lūpas, nei ta, kurią sužino per reklamą. Būsimieji mokiniai nuomonių apie vairavimo mokyklas klausia draugų, pažįstamų ir dažnai ieško jos internete.

Štai keletas faktų:

 • Word of Mouth Marketing Association asociacijos atliktų studijos rodo, kad viena iš lūpų į lūpas perduota nuomonė parduoda daugiau nei 5 kartus daugiau, nei viena apmokėta reklama. Kai kuriais atvejais – net iki 100 kartų daugiau.
 • Kompanijos McKinsey & Company atlikti tyrimai atskleidė, kad nuo 20 iki 50 procentų pirkimų yra įtakoti būtent iš lūpų į lūpas rekomendacijų.
 • Universitetas Wharton School of Business atrado, kad klientų, kurie teigiamą informaciją apie įmonės paslaugas gavo iš rekomendacijų, pelningumas (CLV) yra net 25 procentais didesnis, nei įprastų klientų.

Kaip pasiekti, kad mokiniai apie vairavimo mokyklą atsilieptų teigiamai?

Visų pirma pasistenkite, kad jūsų mokiniams būtų suteiktos maksimaliai kokybiškos paslaugos: svarbu viskas, nuo administracijos iki vairavimo instruktoriaus. Susitaikykite, kad neigiamų nuomonių vis tiek neišvengsite, bet pasistenkite, kad dauguma jų būtų teigiamos. Beje, jei komentarai yra vien tik teigiami, dažnai kyla įtarimas, kad jais negalima pasitikėti.

Į neigiamus atsiliepimus reaguokite nuoširdumu: į pašaipius ir laužtus iš piršto – su humoru, o jei gavote pagrįstų pretenzijų, atsiprašykite kliento ir kartu su juo raskite geriausią problemos sprendimą.

Kai pasiekti, kad gera nuomonė apie jūsų paslaugas sklistų iš lūpų į lūpas?

Pasibaigus mokymo kursui būtinai savo mokinių paklauskite nuomonės ir paprašykite parašyti komentarą puslapyje vmreitingai.lt. Taip sužinosite savo stipriąsias ir silpnąsias vietas, kurias galėsite patobulinti ir pasiekti didesnio mokinių pasitenkinimo. Nauji komentarai apie jūsų paslaugas paskatins kitus ateiti pas jus. Labai blogai, jeigu apie jūsų  paslaugas išvis nėra jokios informacijos ar atsiliepimų internete arba informacija yra pasenusi. Prieš pirkdami paslaugą klientai rinksis tuos apie kuriuos kažką gali sužinoti.

Ir nebijokite, jeigu vienas kitas komentaras bus neigiamas – visiems neįtiksi, visi tai supranta, svarbiausia būtų daugiau teigiamų nei neigiamų atsiliepimų.

 

 


Tapkite labiau matomi šiame puslapyje ir turėsote daugiau mokinių >>


 

2017/03/14 |

Vairavimo mokymo kursai ir pamokos

7

Suraskite geriausią vairavimo mokyklą arba instruktorių >>


 

Kaip pasirinkti tinkamą vairavimo mokyklą, instruktorių?

Rinkdamiesi vairavimo mokyklą didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) atkreipkite dėmesį, ar į ją jums bus patogu nuvykti. Puiku, jei vairavimo mokykla yra netoli vietos, iš kur planuojate vykti į mokyklą: namų, universiteto arba darbo. Taip pat verta pasiskambinti ir paklausti, kurioje vietoje prasideda praktinio vairavimo pamokos. Kartais jos gali vykti kitur, nei pati mokykla.

Renkantis vairavimo mokyklą, rekomenduojama pasidomėti atsiliepimais. Svarbu paskaityti atsiliepimus ne tik apie pačią mokyklą, bet ir apie joje dirbančius teorijos mokytojus bei vairavimo instruktorius. Juk būtent nuo jų labai priklauso, kaip greitai ir efektyviai pasiruošite teorijos ir praktikos egzaminams.

 

Kaip užsirašyti į vairavimo kursus?

Išsirinkę vairavimo mokyklą, nuvykite į ją ir pasirašykite mokymo sutartį. Turėkite omenyje, kad vairavimo teorijos mokymas mokykloje nėra privalomas, todėl galite pasirašyti tik praktinio mokymo sutartį, o teorijos egzaminui pasiruošti savarankiškai, pavyzdžiui, išmokė vairavimo teorijos pamokas puslapyje https://ketkursai.lt/ ir spręsdami KET testus interneto svetainėje www.ketbilietai.lt. Jei pasirašysite su mokykla ir vairavimo teorijos sutartį, po teorijos mokymo turėsite išlaikyti mokyklinį teorijos egzaminą ir tik tada galėsite laikyti egzaminą „Regitroje“.

 

Kaip vyksta teorijos mokymas?

Teoriniam vairavimo kursui bus skirtos kelios valandos per savaitę konkrečiu laiku, vairavimo mokykloje. Šis kursas paprastai trunka 1-2 mėnesius. Jo metu išsamiai paaiškinamos visos Kelių eismo taisyklės (KET) ir kiti reikalingi įstatymai, vaizdžiai parodomos įvairios situacijos, pateikiama papildoma mokymosi medžiaga.

Mokantis tokiu būdu, teorijos mokytojas parodys, į ką būtent reikia atkreipti dėmesį bei paaiškins, ką būtent reiškia Kelių eismo taisyklėse aprašytos situacijos. Taip pasiruošite egzaminui greičiau ir efektyviau, nei tiesiog skaitydami KET.

Vairavimo mokyklos turi kompiuterių klases, kuriose galėsite spręsti KET testus. Tokiu pat būdu laikysite ir vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje“. Mokytis spręsti KET testus galite ir savarankiškai, pavyzdžiui, interneto svetainėje www.ketbilietai.lt.

Kai baigsite vairavimo teorijos kursą, prie kompiuterio turėsite išlaikyti mokyklinį vairavimo teorijos egzaminą. Taip vairavimo mokyklos įsitikina, kad esate pasiruošę laikyti egzaminą. Juk kiekvieno blogai išlaikyto egzamino rezultatas fiksuojamas ir dėl to gali kristi mokyklos reitingas.

Jei teorijos išmokote savarankiškai, galite iškart registruotis į teorijos egzaminą „Regitroje“.

 

Kaip vyksta praktinis vairavimo mokymas?

Prieš praktikos egzaminą (B kat.) privalote 30 valandų pravažiuoti automobiliu su vairavimo mokytoju. Akademinė valanda trunka 45 minutėmis. Paprastai važiuojama iš karto po dvi pamokas, tai yra 1,5 valandos. Taigi, visas 30 valandų kursas pravažiuojamas per 15 pamokų arba 22,5 valandos.

Jei baigę privalomas praktinio vairavimo pamokas vis dar nesijaučiate pasiruošę egzaminui, užsisakykite daugiau pamokų. Baigę praktikos kursą, turėsite išlaikyti mokyklinį vairavimo egzaminą. Jį išlaikę, galėsite registruotis galutiniam vairavimo egzaminui „Regitroje“.

 

Kaip mokytis vairuoti su šeimos nariu?

Jei norite sutaupyti pinigų, skirtų praktinėms vairavimo pamokoms, bei žymiai daugiau pasipraktikuoti, galite mokytis vairuoti su šeimos nariu. Tam reikia pažymėti automobilį „M“ raide, turėti visus reikiamus automobilio dokumentus bei įrodymą, kad jus mokantis asmuo yra jūsų šeimos narys.

Atkreipkite dėmesį, kad šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, tėvas arba motina, globėjai, partneris (jei esate registravę partnerystę), vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai arba vaikaičiai. Taigi, besimokančio asmens dėdė ar vyro brolis nelaikomi šeimos nariais ir mokyti vairuoti negali.

Be to, asmuo, kuris mokys vairuoti, turi turėti galiojantį (neatimtą) vairuotojo pažymėjimą ir ne mažiau, nei 5 metų vairavimo stažą.

 

Registracija į praktinį vairavimo egzaminą

Baigę praktinį mokymą mokykloje ir išlaikę mokyklinį egzaminą, gaunate mokyklos baigimo pažymėjimą ir galite registruotis galutiniam praktiniam vairavimo egzaminui „Regitroje“. Tai galite padaryti ir internetu. Užsiregistravę į egzaminą, būtinai į jį atvykite, nes kitaip galėsite registruotis tik po mėnesio.

vairavimo instruktorius

Kaip vyksta praktinis vairavimo egzaminas?

Praktinis vairavimo egzaminas vyksta gatvėje, realiame eisme. Prieš prasidedant egzaminui, būtinai susireguliuokite automobilį pagal save: nustatykite veidrodėlius, sėdynę. Jei su tokiu automobiliu nevažiavote, galite klauskite egzaminuotojo, kaip šiame automobilyje valdomi tam tikri įrenginiai.

Egzamino pradžioje egzaminuotojas gali paklausti techninių klausimų apie automobilį. Tuomet – nurodyti atlikti kažkokį pratimą: pavyzdžiui, įsibėgėti ir sustabdyti automobilį ar tam tikru būdu pastatyti automobilį.

Miesto gatvėse paprastai važiuojama iš anksto numatytais maršrutais. Egzaminuotojas sakys, kokius manevrus reikia atlikti, o jūs turėsite tai vykdyti. Jei nurodymo neišgirdote arba nesupratote, nebijokite perklausti. Egzamino gale egzaminuotojas praneš, ar išlaikėte egzaminą. Jei iškart egzamino neišlaikysite, nenusiminkite. Užsisakykite daugiau vairavimo pamokų ir po jų vėl bandykite.

 

Kiek kainuoja vairavimo kursai?

Dauguma vairavimo mokyklų pateikia konkrečią vairavimo kursų kainą. Vilniuje ji siekia apie 350 eurų, Kaune – apie 300 eurų, Klaipėdoje – apie 270 eurų. Jei teorijos mokysitės savarankiškai, vairavimo kursai jums kainuos maždaug 10 eurų pigiau. Pasirinkus mokytis automobiliu su automatine pavarų dėže – maždaug 30 eurų brangiau.

Nepamirškite įskaičiuoti ir papildomų išlaidų: sveikatos pažymos (apie 15 eur), pirmos pagalbos kursų (apie 20 eurų), egzaminų „Regitroje“, vairuotojo pažymėjimo (apie 15 eurų) kainų.

Numatykite lėšų ir papildomoms vairavimo pamokoms su instruktoriumi. Viena pamoka (dvi akademinės valandos – 1,5 val.) kainuoja apie 25 eurus. Taip pat reikia įvertinti, kad gali nepavykti iškart išlaikyti teorijos ar praktikos egzamino „Regitroje“. Teorijos egzamino laikymas kainuoja apie 10 eurų, praktikos – apie 15 eurų. Bus ramiau, jei, pavyzdžiui, numatysite lėšų dviem teorijos ir dviems praktikos egzaminams.

Taigi, bendra vairavimo kursų kaina Vilniuje yra apie 800 eurų, įskaičiuojant 10 papildomų vairavimo pamokų ir po vieną egzamino perlaikymą „Regitroje“.

 

Naudingi patarimai

 • Mokydamiesi vairavimo teorijos savarankiškai, sutaupysite ne tik pinigų, bet ir laiko, nes tam jums net nereikės išeiti iš namų. O ir egzaminą galėsite laikyti tada, kai jausitės pasiruošę, o ne tada, kai baigsis teorijos kursas mokykloje. Internetinės KET testų programos www.ketbilietai.lt statistika rodo, kad dauguma mokinių pilnai vairavimo teorijos egzaminui pasiruošia vos per savaitę!
 • Mokydamiesi vairuoti su šeimos nariu, galite sutaupyti nemažai pinigų, skirtų papildomoms pamokoms. Tačiau tai tinka tik tuo atveju, jei gerai sutariate su pasirinktu šeimos ir nebijote pabloginti santykių. Be to, šeimos narys vis tiek neišmokys dalykų, kuriuos gali išmokyti vairavimo instruktorius, turintis daugybę metų vairavimo mokymo patirties.
 • Jei bendraudami su vairavimo instruktoriumi nuolatos jaučiate įtampą ar matote, kad mokotės neefektyviai, kreipkitės į vairavimo mokyklos administraciją ir paprašykite jį pakeisti. Kritiniu atveju verta pakeisti ir vairavimo mokyklą.
 • Jei planuojate vairuoti automobilį su automatine pavarų dėže, dažniausiai vis vien verta mokytis vairuoti su automatine. Taip bus truputį pigiau, o gavę vairuotojo pažymėjimą, galėsite vairuoti automobilius tiek su automatine, tiek su mechanine pavarų dėže. Statistika rodo, kad egzamino laikymas su automatine pavarų dėže rezultato beveik nepagerina.
 • Spręsdami KET testus, pavyzdžiui, nesimokykite jų atsakymų atmintinai. Būtinai perskaitykite po kiekvienu klausimu esantį KET punktą ir paaiškinimą. Taip greičiau perprasite situacijas, Kelių eismo taisykles ir efektyviau bei greičiau pasiruošite teorijos egzaminui „Regitroje“.
2017/01/12 |

Kokių komentarų ir atsiliepimų dažnai sulaukia vairavimo mokyklos ir instruktoriai

5

Jei nusprendėte išmokti vairuoti automobilį, Jums ankščiau ar vėliau reikės kreiptis į vairavimo mokyklą. Tačiau kurią iš jų pasirinkti? Išeitis – pasiskaityti internete esančius mokinių atsiliepimus. Šiame straipsnyje apžvelgsime svetainėje www.vmreitingai.lt dažniausiai pasitaikančius bei įdomiausius atsiliepimus apie mokyklas bei vairavimo mokytojus. Tai ne tik padės mokiniams išsirinkti vairavimo mokyklą, bet ir parodys vairavimo mokykloms, kuriose srityse joms reikėtų ypač pasistengti.

Kaip mokiniai pasirenka vairavimo mokyklą

Skaitant komentarus matyti, kad dažniausiai mokiniai renkasi tiesiog arčiausiai namų ar darbovietės esančią vairavimo mokyklą. Nieko nuostabaus, juk mokiniai dar nevairuoja, todėl privažiuoti prie mokymo vietos visuomeniniu transportu jiems ne visada patogu. Tiesa, tai daugiau aktualu mokantis teorijos, juk mokantis praktikos galima sutarti, gal vairavimo instruktorius pats privažiuotų prie abiems patogios vietos.

Antras svarbus kriterijus renkantis mokyklą – draugų bei pažįstamų rekomendacijos. Beje, pastarieji dažnai rekomenduoja ne tik vairavimo mokyklą, bet ir konkretų vairavimo mokytoją.

Daugiausia – teigiamų komentarų

Skaitant atsiliepimus apie mokyklas, pasidaro net truputį keista, nes absoliuti dauguma komentarų – teigiami. Mokiniai drąsiai giria vairavimo mokyklas, jų personalą, vairavimo teorijos ir praktinio vairavimo mokytojus.

Tai galima paaiškinti tuo, kad galiausiai praėję visą mokymosi procesą, mokiniai yra labai teigiamai nusiteikę, net pagaliau gavo išsvajotą vairuotojo pažymėjimą. Žinoma, negalime atmesti varianto, kad kai kurios mokyklos pačios patalpina gerus komentarus apie save arba paprašo tai padaryti savo auklėtinių.

Štai vieno puikaus teigiamo komentaro pavyzdys, puikiai išryškinantis, kurios vairavimo mokytojo savybės svarbiausios:

Esu labai laiminga ir noriu pasakyti nuoširdžiai ačiū instruktoriui **** **** už linksmiausias, geriausias vairavimo pamokas! Niekada nesitikėjau, kad su instruktorium galima taip gražiai sutarti. Visada buvo jaučiamas palaikymas. Jei ką ir ne taip padarydavau vistiek visada būdavau pagirta ir optimistiškai nuteikinėjama, kas tikrai labai padeda. Ačiū už kantrybę! Instruktorius, kuris niekada nekelia balso ir mokantis viską gražiai paaiškinti, kad ir kiek kartų klystum. Po vairavimo pamokų visada būdavau tik su šypsena, jokio streso, jokios įtampos nejausdavau, o kaip tik laukdavau vairavimo pamokų! Labai džiaugiuosi, kad užsirašiau mokytis vairuoti būtent pas šį instruktorių, niekada nebūčiau keitus į jokį kitą! Vairavimo pamokos liks vienas mano įsimintiniausių gyvenimo etapų! Dar kartą didelis ir nuoširdus ačiū!! :)

Svarbiausia – geras vairavimo instruktorius

Absoliuti dauguma mokinių komentaruose mini savo vairavimo mokytojus, dažnai nurodydami jų vardus ir pavardes bei svarbiausias savybes. Dažnai mokiniai pažymi, kad su vairavimo instruktoriumi pavyko užmegzti draugišką ryšį ir tuomet kiekviena vairavimo pamoka tapo malonumu ir mokinys didelės įtampos mokydamasis nejautė.

Štai svarbiausios vairavimo instruktoriaus savybės, kurias iš mokinių komentarų galima išskirti:

 • Kantrybė. Tai neabejotinai dažniausiai minima geroji vairavimo instruktoriaus savybė. Juk pradedantieji vairuotojai dar labai daug ko nemoka, dažnai padaro klaidų. Reikia turėti kantrybės ne tik tai toleruoti, bet ir netingėti kelis kartus paaiškinti kartais akivaizdžius dalykus. Taigi, be kantrybės geru vairavimo instruktoriumi tikrai netapsi.
 • Profesionalumas. Vairavimo instruktorius turi ne tik pats puikiai išmanyti Kelių eismo taisykles, bet ir jas mokėti paprastai paaiškinti, būti įvaldęs mokymo metodikas. Be to, būti geru psichologu.
 • Pasitikėjimas. Kiekviename vairavimo mokymo automobilyje yra įrengti papildomi pedalai. Tačiau jie turėtų būti naudojami tik išskirtiniais atvejais, kai reikia išvengti eismo įvykio. Kitais atvejais vairavimo instruktorius turi kiek įmanoma pasitikėti mokiniu, leisti jam klysti ir mokytis iš savo klaidų. Kitaip mokinys paprasčiausiai nieko neišmoks, neįgaus pasitikėjimo savimi.
 • Gera nuotaika, humoras. Niekam nepatinka surūgę, prastos nuotaikos vairavimo instruktoriai. Ir atvirkščiai, kai mokytojo nuotaika visuomet gera, jis nevengia papokštauti, vairavimo pamokos tampa malonumu, o mokinys atsipalaiduoja ir nejaučia įtampos. Natūralu, kad taip jis daro mažiau klaidų.
 • Motyvavimas. Kai mokiniams nesiseka, dažnai jie praranda motyvaciją mokytis bei jaučiasi tiesiog nesutverti vairavimui. Čia taip pat labai praverčia vairavimo instruktoriaus padrąsinimas bei papildomas motyvavimas.

Dėl ko vairavimo mokytojai dažniausiai kritikuojami?

Tarp daugybės teigiamų komentarų pasitaiko ir neigiamų. Vėlgi, daugiausiai kliūna vairavimo instruktoriams. Už ką gi jie dažniausiai yra kritikuojami? Dažniausiai – dėl blogo charakterio. Jei vairavimo mokytojas nekantrus, piktas, rėkia ant mokinio, ar dar blogiau – jį žemina, mokinys ne tik sunkiai išmoks vairuoti, bet atvirkščiai – gali pamanyti, kad jis apskritai negali išmokti vairuoti. Štai labai iliustratyvus neigiamo komentaro apie vairavimo instruktorių pavyzdys:

Su tokiu chamu kaip instruktorius ****** nebuvau anksčiau susidūrus. ****** labai nemandagus ir nemalonus, paklausti nieko negalima, nieko neaiškina, kalba piktu pakeltu balsu. Tik kai pasakiau, kad pas jį mokytis nenoriu ir keisiu instruktorių, tai pakeitė toną, turbūt išsigando, kad nepasiskųsčiau niekam.. Žodžiu, pirmos pamokos patirtis buvo baisi, taip ir noras vairuot gali dingti.

Tik reikia atkreipti, kad vairavimo mokytojai irgi žmonės ir jiems irgi pasitaiko blogų dienų ar nuotaikų. Todėl kartais apie mokytoją per anksti susidaromas blogas įspūdis, kurį vėliau sunku pataisyti. Būna ir taip, kad tiesiog nesutampa mokinio ir mokytojo charakteriai. Dėl to pasitaiko, kad apie tą patį mokytoją vienas rašo labai gerus žodžius, o kitas – priešingus.

Svarbu punktualumas ir pagarba pamokos laikui

Taip, geras vairavimo mokytojas privalo būti punktualus. Ir tai liečia ne tik atvykimą į sutartą mokymo vietą laiku. Mokinys moką nemažą sumą už vairavimo mokymą, degalus, automobilio nuomą, todėl nori, jog visas laikas būtų pilnai išnaudotas.

Deja, kai kurie mokytojai nevengia parūkymo prieš ir po vairavimo, pamokos laiko sąskaita. Tai pat dažnai nevengiama važinėti savais reikalais, prašant mokinį vis palaukti, kol mokytojas susitvarkys savo reikalus. Tokių dalykų neturėtų būti. O jei ir pasitaikė, sugaištą laiką vairavimo mokytojas turėtų kompensuoti.

Kartais netgi aprašomi atvejai, kai vairavimo mokytojai piktybiškai vietoje nustatytos pusantros valandos mokymo leisdavo vairuoti tik valandą, ar dar mažiau. Tokiu atveju reikėtų išsakyti savo nepasitenkinimą mokytojui, o jei jis problemos nesprendžia – kreiptis į mokyklos administraciją. Štai pavyzdys, kai net ir esant geram vairavimo instruktoriui, laiko režimo nepaisymas paskatino parašyti tokį neigiamą komentarą.

Vietoj valandos su puse važinėji po valanda. Kol privažiuoji centrą, reikia apsisukti… Tai ką žinau, ar verta taip mokytis … Instruktorius geras, stengiasi išmokyti, bet tvarkos maža, o gal ir nulis.

Kaip vertinami vairavimo teorijos mokytojai

Nors vairavimo teorijos mokytojai komentaruose minimi rečiau, nei instruktoriai, svarbiausias tendencijas taip pat galima išskirti. Labiausiai mokiniai vertina tuos mokytojus, kurie nedėsto teorijos sausai, pateikia daug pavyzdžių, paaiškinimų. Pageidaujamos savybės – humoro jausmas, sugebėjimas sudominti. Kitaip paskaitos tampa nuobodžiu formalumu.

Jei mokymo metu mokiniai sodinami prie kompiuterių, mokytojas turi būti visuomet pasiruošęs atsakyti į užduodamus klausimus. Todėl labai blogai, kai mokymo klasė yra perpildyta ir visiems mokiniams dėmesio neužtenka. Štai neigiamo komentaro apie teorijos mokymą pavyzdys:

Mokausi „greitoje rytinėje grupėje“. Teorijos mums kaip ir nedėsto, pati skaitau. Ateini iš ryto ir sėdi, „Regitros“ klausimus varinėji… Ne visada spėji klausimą perskaityti ar jo suprasti. Mokytojas nepaaiškina, kodėl šis atsakymas teisingas, o ne kitas. Pvz., žolė žalia ir taškas, o kodėl ji žalia – nesvarbu, ji žalia!

Komentaruose minima ir mokyklos administracija

Mokiniai dažnai atsiliepia ir apie vairavimo mokyklos administraciją. Nieko nuostabaus, juk atėję į mokyklą, su ja susiduria pirmiausia. Štai teigiamo komentaro pavyzdys:

Užėjus į mokyklą, administratorė visada pasitikdavo su šypsena, stengdavosi išspręsti visas iškilusias problemas.

Peržiūrėjus komentarus matyti, kad mokiniams svarbiausia, kad administracija su jais bendrautų draugiškai, atsakytų visus, net ir kvailiausius, klausimus, bei pasistengtų suderinti kuo patogesnį teorinių bei praktinių pamokų laiką. O štai kas įvyksta, kai šių dalykų pasiekti nepavyksta:

Trumpai tariant, nerekomenduoju jums pasirinkti šios vairavimo mokyklos. Administracija ten yra neprofesionali, nekompetentinga, visiškai nelanksti klientų atžvilgiu. Direktorė netgi nevengia ant klientų parėkti, jeigu jie turi kažkokių klausimų ar nusiskundimų. Tiesiog nelabai to suprantu, juk mes pinigus mokėjome…

Kokias klaidas daro vairavimo mokyklos vadovybė?

Deja, nė viena mokykla negali 100 procentų užtikrinti, kad neįvyktų konfliktų ar nesusipratimų tarp mokinio, mokytojų bei administracijos. Vis dėl to jų galima gerokai sumažinti atsižvelgus į didžiausias daromas klaidas, kurias pažymi mokiniai:

 • Prastas mokytojų charakteris. Samdydami vairavimo mokytoją, mokyklos vadovybė turėtų atkreipti dėmesį ne tik į jo kompetencijas, kurios turi būti nepriekaištingos, bet ir į psichologines savybes. Juk pradedantis vairuotojas susiduria ne tik su dideliu mokymosi krūviu, bet ir su stresu, psichologinėmis kliūtimis. Todėl vairavimo mokytojas turėtų būti ir geras psichologas, visuomet bendrauti draugiškai, padrąsinti mokinį. Būtent tokių mokytojų ir reikėtų ieškoti norint suburti gerą mokyklos kolektyvą.
 • Dažnai kaitaliojami vairavimo mokytojai. Tam, kad vairavimo mokymas vyktų sklandžiai, mokytojas ir mokinys turi susibendrauti. Todėl mokiniai dažnai skundžiasi, kad vos įpratus prie vieno instruktoriaus, jis buvo pakeistas kitu. To reikėtų vengti, nebent mokinys pats pageidauja kito mokytojo.
 • Netinkamas mokymo automobilis. Kartais mokiniai skundžiasi, kad mokėsi vairuoti benzininiu automobiliu, nors egzaminą reikėjo laikyti dyzeliniu. Arba dažnai buvo važinėjama automatu, nors egzaminas bus laikomas su mechanine pavarų dėže. Apskritai, dažno mokymo automobilių keitimo reikėtų vengti, nebent tai daroma susipažinimui, pačiam mokiniui pageidaujant. Nes pradedančiam mokiniui priprasti prie kito automobilio gerokai sunkiau, nei patyrusiam, taip jis be reikalo blaškomas.
 • Neaiški kaina, paslėpti mokesčiai. Vos atvykus į mokyklą, mokiniui turi būti tiksliai paaiškinta, kiek ir už ką jis turės susimokėti mokydamasis. Juk mokymo metu ir taip patiriama daug streso, jei dar dėl pinigų reikės nervintis – visai negerai. Ypač mokiniai skundžiasi dėl įvairių paslėptų mokesčių, apie kuriuos sužino tik vėliau. Pavyzdžiui, apie brangias papildomas vairavimo pamokas.

Ką daro mokiniai, nepatenkinti instruktoriumi ar mokykla?

Ką daro mokiniai, kai jie nepatenkinti instruktoriumi ar mokykla? Prašo pakeisti vairavimo mokytoją, o kritiniu atveju – nutraukia mokymo sutartį ir pakeičia vairavimo mokyklą. Tokiu atveju beveik visuomet pabrėžiama, kad pakeitus mokyklą viskas pasikeitė į gerą ir gauti vairuotojo pažymėjimą pavyko be problemą.

Ką daryti vairavimo mokytojui ar mokyklai, radus neigiamą komentarą apie save?

Blogiausias dalykas, ką gali padaryti mokytojas ar mokykla, gavusi neigiamą komentarą, pradėti ginčytis su mokiniu viešai, pulti į asmeniškumus. Tačiau atsakyti į komentarą visuomet naudinga. Net jei situacija buvo nemaloni, atsakydami į ją visiems parodysite, kad klientų nuomonė Jums svarbi.

Prieš rašant komentarą, pageidautina kuo tiksliau išsiaiškinti konkrečią situaciją, dėl kurios parašytas skundas, ir kuo objektyviau jį aprašyti. Jei tai buvo mokytojo ar vairavimo mokyklos klaida – viešai atsiprašyti. Jei yra galimybė, pabandyti susisiekti su mokiniu ir pabandyti pratęsti mokymą pasiūlius nuolaidą, geresnes sąlygas ar pan. Juk vienas nusivylęs mokinys gali atkalbėti pas Jus mokytis dar kelis.

Kaip mokiniui išsirinkti vairavimo mokyklą?

Kad vėliau netektų nusivilti, renkantis vairavimo mokyklą verta atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

 • Komentarai apie mokyklą. Būtinai perskaitykite kitų mokinių atsiliepimus apie vairavimo mokyklas ir instruktorius, ypač atkreipkite dėmesį į neigiamus komentarus. Tai galite padaryti interneto svetainėje www.vmreitingai.lt.
 • Sąlygos ir kaina. Dar prieš pasirašydami mokymo sutartį, tiksliai išsiaiškinkite visas mokymo sąlygas, kainą ir kas už ją suteikiama. Taip pat pasidomėkite, kiek kainuoja papildomos vairavimo pamokos, kurių gali prireikti.
 • Vairavimo mokytojas. Svarbiausias žmogus mokantis vairuoti – tai vairavimo instruktorius. Todėl jei jaučiate, kad pasiūlytas mokytojas Jums netinka, tiesiog paprašykite mokyklos administracijos jį pakeisti. Kitaip vairavimo mokymasis gali tapti tikra kančia ar net visai nepavykti. Taip galite ne tik prarasti sumokėtus pinigus, bet ir pasitikėjimą savimi.
 • Palikite savo komentarą. Sėkmingai baigę mokymą, nepamirškite palikti savo komentarą. Tai padės kitiems pradedantiesiems mokiniams pasirinkti mokyklą ir mokytoją, o jei komentaras neigiamas – galbūt paskatins mokyklą išspręsti problemas.

Ir pabaigai – smagus ir kartu liūdnas filmukas apie tai, kaip jokiu būdu nereikėtų elgtis vairavimo instruktoriui:

https://youtu.be/xVza9_kr8vY

Donatas Noreika

2015/12/03 |

Geriausius rezultatus pasiekusios vairavimo mokyklos

103

Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) atrinko geriausių rezultatų pasiekusias vairavimo mokyklas.

     Vairavimo mokyklos buvo vertinamos pagal mokinių teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių egzaminų VĮ „Regitra“ išlaikymo iš pirmo karto procentą nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d., taip pat buvo atsižvelgiama, ar vairavimo mokykla tuo laikotarpiu buvo bausta už nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

     Komisija kiekvienoje apskrityje atrinko po tris geriausių rezultatų Lietuvoje pasiekusias vairavimo mokyklas. Kai kuriose apskrityse buvo atrinkta daugiau vairavimo mokyklų, pasiekusių geriausių rezultatų, nes jų vertinimo rezultatai buvo vienodi.

     Geriausių rezultatų pasiekė šios vairavimo mokyklos:

     Alytaus apskrityje: Alytaus profesinio rengimo centras, viešoji įstaiga Alytaus technikos mokykla, individuali įmonė „Gelžinio ratai“;

     Kauno apskrityje: Edvardo Gulevičiaus individuali įmonė, individuali įmonė „Kęstas“, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, uždaroji akcinė bendrovė „Auto ABC“;

     Klaipėdos apskrityje: uždaroji akcinė bendrovė „Ventensis“,  uždaroji akcinė bendrovė „Vlantana“, uždaroji akcinė bendrovė Pajūrio vairavimo mokykla, A. Strižak individuali įmonė;

      Marijampolės apskrityje: V. Jalinsko individuali įmonė, Marijampolės profesinio rengimo centras, uždaroji akcinė bendrovė „Autokryptis“;

     Panevėžio apskrityje: uždaroji akcinė bendrovė „Ekovairavimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Artis via“, viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;

     Šiaulių apskrityje: viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, IĮ „Šiaulių autovita“, uždaroji akcinė bendrovė „Vaido Sejūno vairavimo mokykla“;

     Tauragės apskrityje: uždaroji akcinė bendrovė „Biceda“, IĮ Jurbarko saugaus eismo centras, Tauragės profesinio rengimo centras;

     Telšių apskrityje: uždaroji akcinė bendrovė „Driverlita“, uždaroji akcinė bendrovė „Mokymo žiedas“, viešoji įstaiga Mažeikių vairuotojų mokymo centras;

     Utenos apskrityje: uždaroji akcinė bendrovė Bareikio vairavimo mokykla, uždaroji akcinė bendrovė Elenos vairavimo mokykla, Utenos rajono technikos sporto klubas;

     Vilniaus apskrityje: Jovito Stankevičiaus IĮ, uždaroji akcinė bendrovė „Autotakas“, uždaroji akcinė bendrovė „Broniaus Kazlausko vairavimo mokykla“, V. Žulio individuali įmonė.

     Lietuvoje geriausių rezultatų pasiekusia vairavimo mokykla pripažinta Marijampolės apskrityje esanti V. Jalinsko individuali įmonė. Šios vairavimo mokyklos teorijos žinių egzaminus VĮ „Regitra“ iš pirmo karto išlaikė 89,3 proc. mokinių, o praktinio vairavimo įgūdžių egzaminą – daugiau kaip 65 proc. mokinių.

     Vairavimo mokyklų, turinčių teisę mokyti vairuotojus, sąrašas > 

2014/12/11 |
© 2010 - 2017 VMREITINGAI - Visos tesės saugomos. Vairavimo mokyklos ir instruktoriai.
Eiti prie įrankių juostos