Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

Kaip atidaryti vairavimo mokyklą

3

Nusprendę atidaryti vairavimo mokyklą, turėsite įvykdyti nemažai teisės aktuose numatytų reikalavimų: pagal juos įsirengti patalpas bei vairavimo mokymo aikštelę, įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones, pasamdyti atitinkamus darbuotojus, pasirūpinti vaizdo ir garso įrašymo įranga vairavimo įskaitoms fiksuoti, susikurti interneto svetainę, kurioje būtų visa pagrindinė informacija apie mokyklą. Galiausiai – pateikti visus reikalingus dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA).

Šiame straipsnyje apžvelgsime visus naujai atidaromoms vairavimo mokykloms keliamus reikalavimus ir kaip juos įvykdyti.

Kaip įrengti vairavimo mokyklos patalpas?

Vairavimo mokyklos patalpos gali būti tiek nuosavos, tiek nuomojamos, tiek naudojamos panaudos pagrindais. Pastaraisiais dviem atvejais panaudos ar nuomos sutartis turi būti būti įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Patalpos turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį, patvirtintas Lietuvos higienos normas, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar sąlygas.

Vairavimo mokykla turi turėti bent šias dvi patalpas:

Administracinė, joje privalo būti:

 • Telefoninis ryšys.
 • Internetas (galimybė naudotis el. paštu ir gauti į jį pranešimus iš Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA)).

Mokymo, joje turi būti:

 • Vaizdinių mokymo priemonių (demonstravimui skirta technika, rašymo lenta ir t.t.), kurios užtikrintų tinkamą mokymą.
 • Eismo reguliavimo mokymo priemonių, keturšalių ir žiedo sankryžų maketų su įvairių transporto priemonių modeliais važiavimo per sankryžas tvarkai demonstruoti.
 • Kita vaizdinė medžiaga, reikalinga pagal vairavimo mokyklos patvirtintą mokymo turinį.

Visas vaizdines priemones gali atstoti programinė įranga su atitinkama vaizdine medžiaga ir rodoma per technines priemones (pvz., projektorių). Vaizdinė medžiaga turi būti aiški, lengvai suprantama, be nereikalingų detalių ir klaidų bei tokio dydžio ir kokybės, kad būtų gerai matoma iš bet kurios mokinio sėdimos vietos.

Daugiau informacijos –Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašoIII skyriuje. 

Kaip įsirengti vairavimo aikštelę?

Vairavimo mokykla privalo turėti bent vieną vairavimo mokymo aikštelę. Kaip ir patalpos, ji taip pat gali būti nuosava, nuomojama arba naudojama panaudos pagrindais. Vairavimo aikštelė turi būti padengta asfalto, betono ar kita kietąja danga, be duobių, nuolatos tvarkoma ir valoma bei įrengta pagal vairavimo aikštelių ploto ir jų pralaidumo, mokymo elementų įrengimo reikalavimus.

Daugiau informacijos –Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo2 priede. 

Šiuose reikalavimuose taip pat yra numatytas minimalus aikštelės plotas. Pavyzdžiui, B kategorijai reikalingas mažiausiai 1300 kvadratinių metrų plotas. Jei aikštelėje bus mokomi kelių transporto priemonių kategorijų vairavimo, nustatyti plotai sumuojami.

Mokymo aikštelėje turi būti visų kategorijų transporto priemonių bendrieji mokymo elementai bei elementai pagal mokomas transporto priemonių kategorijos. Vienu mokymo elementų komplektu vienu metu gali mokytis ne daugiau keturios transporto priemonės. Jei reikia didesnio pralaidumo, reikia įrengti atitinkamai mokymo elementų.

Visose vairavimo mokymo aikštelėse turi būti įrengta:

 • Transporto priemonių stovėjimo vieta.
 • „Uždaras“ kelias (pavarų perjungimo ir pedalų naudojimo mokymui).
 • Įkalnė (6–15 proc.).

Pavyzdžiui, B kategorijai mokyti aikštelėje papildomai reikalingi šie elementai:

 • Riboto pločio juosta su 90 laipsnių posūkiu į kairę ir (ar) dešinę.
 • Vieta transporto priemonėms statyti lygiagrečiai su šaligatviu, turinčiu bortelį, atbulomis tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Vietos transporto priemonėms statyti prie šaligatvio, turinčio bortelį, stačiu kampu ir įstrižai (60º kampu) tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (maketų).
 • Ribotas plotis apsisukti.

Kokius darbuotojus reikia pasamdyti?

Vairavimo mokykloje turi būti paskirtas už vairuotojų mokymą atsakingas asmuo (juo gali būti ir mokyklos vadovas). Jis privalo turėti:

 • Aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
 • Teisę dirbti vairuotojų mokytoju ir/arba vairavimo instruktoriumi vairavimo mokykloje.
 • Bent 3 metų vairuotojų mokymo darbo stažą.
 • Teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurių vairuotojų mokymą vykdys mokykla.

Už vairuotojų mokymą negali būti atsakingas asmuo, kuris per pastaruosius trejus metus buvo atsakingas už vairuotojų mokymą vairavimo mokykloje, kuriai buvo panaikinta teisė vykdyti vairuotojų mokymą už pažeidimus, padarytus tuo metu, kai asmuo ėjo šias pareigas.

Kiti mokykloje dirbantys vairavimo (teorijos) mokytojai ir vairavimo instruktoriai privalo turėti:

 • Aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
 • Trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą.
 •  LTSA nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi.

Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais. Asmenys, siekdami įgyti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, privalo baigti specialius pirminius kursus aukštojoje mokykloje, su kuria LTSA yra sudariusi sutartį dėl tokių mokymų vykdymo. Šių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas LTSA interneto svetainėje.

Daugiau informacijos – Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ VI skyriuje.

Kaip įsigyti ir įrengti mokymui skirtas transporto priemones?

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti naudojamos teisėtais pagrindais. Jei jos naudojamos nuomos ar panaudos pagrindais, vairavimo mokykla turi turėti šių transporto priemonių naudojimo atitinkamas sutartis.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būti su įrengta papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, kaip nustatyta Mokomųjų transporto priemonių reikalavimuose:

 • Vairavimo instruktoriaus vietoje sankabos valdymo pedalas.
 • Vairavimo instruktoriaus vietoje stabdžių valdymo pedalas.
 • Transporto priemonėse su automatine pavarų dėže vairavimo instruktoriaus vietoje akceleratoriaus pedalas, leidžiantis sumažinti variklio sūkius iki minimalių nepriklausomai nuo mokinio veiksmų arba papildomas dvipusio veikimo akceleratoriaus pedalas.
 • Sertifikuoti vidinis ir išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai vairavimo instruktoriui ir sertifikuotas išorinis dešinės pusės galinio vaizdo veidrodis vairuotojui.
 • Transporto priemonėse su rankinio valdymo pavarų dėže papildomai rekomenduojama įrengti akceleratoriaus pedalą vairavimo instruktoriui.

Šie reikalavimai netaikomi AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Daugiau informacijos – susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“ bei Kelių Eismo Taisyklėse.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi būtų paženklintos:

 • Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.
 • Ant automobilio stogo turi būti įrengtas apšviečiamas skiriamasis ženklas. Mokant vairuoti, skiriamojo ženklo apšvietimas turi būti įjungtas.
 • Abiejuose automobilio šonuose turi būti užrašytas vairavimo mokyklos pavadinimas. Šis reikalavimas netaikomas AM, A1, A2, A ir B1 kategorijos transporto priemonėms.

Mokymui skirtos transporto priemonės turi:

 • Atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus transporto priemonėms, naudojamoms per praktinio vairavimo egzaminą.
 • Būti ne senesnės, kaip 15 metų.
 • Būti naudojamos tik mokymo tikslams.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai

Mokymo priemonėse turi būti įrengta vaizdo ir garso įrašymo įranga, kuri bus naudojama vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vaizdui ir garsui įrašyti. Ją sudaro mikrofonas, dvi ar daugiau kamerų bei įrašymo įrenginys (su SD, miniSD, microSD, xD kortele arba USB atmintine).

Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi vienu metu įrašinėti:

 • Vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę (mokinio rankų padėtis ant vairo, transporto priemonės pavarų ir posūkio signalo svirčių perjungimas).
 • Garsą mokomosios transporto priemonės viduje.

Reikalavimai vaizdo ir garso įrašymo įrangai:

 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įrašo greitis turi būti ne mažesnis kaip 10 kadrų per sekundę.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangos daromo vaizdo įraše turi būti rodoma įrašo data ir laikas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga turi turėti programinę įrangą, skirtą vaizdui ir garsui įrašyti, peržiūrėti ir analizuoti.
 • Programinės įrangos nustatymuose turi būti galimybė įvesti vairavimo instruktoriaus vardo pirmąją raidę ir pavardę bei praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai naudojamos transporto priemonės valstybinį numerį.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įranga privalo turėti indikacinę lemputę, rodančią, kad vaizdo ir garso įrašymo įranga yra įjungta ir ja daromas vaizdo ir garso įrašas.
 • Vaizdo ir garso įrašymo įrangoje privalo būti specialus mygtukas, kurį paspaudus vaizdo įraše realiu laiku būtų užfiksuotas įvykis, kuris vairavimo instruktoriaus vertinimu yra mokinio padaryta klaida.
 • Elektroninės informacijos laikmenos talpa turi būti ne mažesnė kaip 2 gigabaitai.
 • Vaizdo kameros, skirtos keliui, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, bei kelio ženklams ir ženklinimui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 120 laipsnių. Vaizdo kamera, esant blogam matomumui (spiginant saulei ar priešprieša atvažiuojančių transporto priemonių žibintams), turi filmuoti vaizdą, kuriame matyti kelias, kuriuo važiuoja mokomoji transporto priemonė, kelio ženklus ir ženklinimą.
 • Vaizdo kameros, skirtos mokomosios transporto priemonės vidui filmuoti, matymo laukas turi būti ne mažesnis nei 170 laipsnių ir vaizdo kamera, esant blogam apšvietimui, prieblandai ar tamsiu paros metu, turi filmuoti vaizdą, kuriame iš mokomosios transporto priemonės vidaus matytųsi ir mokinio, ir vairavimo instruktoriaus viršutinė kūno dalis iki juosmens bei jų veiksmai valdant mokomąją transporto priemonę.

Vaizdo ir garso įrašus, padarytus praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, vairavimo mokykla ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo perkelti į archyvą (į stacionarų ar nešiojamą kompiuterį, išorinį standųjį diską, optinį diską ar kitą informacijos laikmeną), kuriame vaizdo ir garso įrašai privalo būti saugomi vienus metus nuo šios įskaitos laikymo datos. Neišlaikytos įskaitos vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas iki eilinės (kitos) įskaitos, bet ne ilgiau kaip vienus metus.

Vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarka aprašyta „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 1 priedo II skyriuje.

Reikalavimai vairavimo mokyklos interneto svetainei

Vairavimo mokykla privalo turėti interneto svetainę, kurioje turi būti ši informacija:

 • Vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpų adresai, kontaktai.
 • Vadovo ir asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, vardas, pavardė, kontaktai.
 • Informacija apie mokymo paslaugų kainas.

Teisės vykdyti vairuotojų mokymą suteikimas

Vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) turi pateikti:

 • Nustatytos formos Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją. Deklaracijos forma – „Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo“ 5 priede.
 • Vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu už vairuotojų mokymą paskirto atsakingo asmens.

Registravimo procedūra:

 • Kai vairavimo mokykla pateikia nurodytus dokumentus, kitą dieną nuo jų LTSA gavimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos datos (jei ši data yra vėlesnė nei deklaracijos gavimo LTSA diena), suteikiama teisė vykdyti tam tikrų kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą. Tą dieną vairavimo mokyklai deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, informuojantis apie deklaracijos gavimo faktą.
 •  LTSA per penkias darbo dienas po deklaracijos gavimo sutikrina vairavimo mokyklos pateiktų dokumentų duomenis, nevykstant į mokymo objektą, surašo nustatytos formos vertinimo aktus ir įsitikinusi, kad už teisės vykdyti vairuotojų mokymą įforminimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, parengia viešą skelbimą LTSA interneto svetainėje ( https://ltsa.lrv.lt ).
 • Paaiškėjus, kad deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet neatitikimai yra nesusiję su vairavimo mokyklos atitiktimi Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams, ir (arba) vairavimo mokykla nepateikė kitų nurodytų dokumentų, LTSA apie deklaracijoje rastus neatitikimus ir (arba) nepateiktus dokumentus per penkias darbo dienas nuo jų gavimo LTSA dienos deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu informuoja vairavimo mokyklą.
 • Vairavimo mokykla privalo pašalinti nustatytus neatitikimus ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus ir (arba) nepateiktus dokumentus gavimo dienos ir dar kartą pateikti nurodytus dokumentus bendra nustatyta tvarka.

Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą įmonių ar įstaigų filialams atskirai nesuteikiama.

Pasidalinkite savo pastabomis komentaruose, ačiū:

2022/05/08 |

Vairavimo instruktorių slalomas I etapas

42

REZULTATAI:

I vieta – Kęstutis Jurevičius („Draiveris“);
II vieta – Jaroslav Judickij („JTMC“);
III vieta – Laurynas Gedgaudas („Respublikos vairavimo mokykla“).

Sveikiname laimėtojus!

 

Norime padėkoti visiems renginio dalyviams už puikią nuotaiką, norą varžytis ir įrodyti, kad ne veltui šie žmonės yra vadinami vairavimo mokytojais. Tuo pačiu norime pakviesti į antrąjį motociklų slalomo etapą „Nemuno žiede“, kuris vyks šių metų liepos 1 d. Detalią informaciją paskelbsime netrukus.


 

VAIRAVIMO INSTRUKTORIŲ MOTO SLALOMAS I ETAPAS

Kviečiame vairavimo mokyklos instruktorius į motociklų slalomo varžybas, kurios vyks “CR moto” sporto klubo organizuojamame renginyje “MOTO FIESTA”, birželio 2 d., Kačerginės “Nemuno žiede.”

Renginio metu vairavimo instruktoriai turės galimybę atstovauti savo mokyklas, susirungti su kitomis vairavimo mokyklomis ir pademonstruoti savo sugebėjimus slalomo trasoje. Po slalomo varžybų, pagal rezultatus, instruktoriai bus reitinguojami internetinėje svetainėje www.vmreitingai.lt. Nepraleiskite progos įrodyti, kad Jūsų vairavimo mokykla geriausia!

Registruokite instruktorius, kurie dalyvaus renginyje, el. paštu: marijus.aukstikalnis@gmail.com
Nurodykite vardą, pavardę ir kurią mokyklą atstovaus. Registracijos pabaiga – birželio 1 d.

Kontaktinis tel. Nr.: +37062099877

Renginys slalomo dalyviams nemokamas. Žiūrovams mokamas – 3 Eur.

 


 

NEMOKAMOS TRENIRUOTĖS

Gegužės 9 d. ir 16 d. (trečiadieniais), nuo 17.00 iki 20.00 val., visi vairavimo instruktoriai turės galimybę nemokamai treniruotis Kačerginės „Nemuno žiede“, specialiai tam parengtoje slalomo aikštelėje. Išankstinė registracija nėra būtina – atvažiuoji ir važiuoji.
Kontaktai klausimams:
Tel.Nr.: +37062099877

Vairavimo instruktoriu motociklu slalomas 2018

 

2018/06/26 | Be kategorijos

Vairavimo instruktorių moto slalomas

0

PIRMO ETAPO REZULTATAI:

I vieta – Kęstutis Jurevičius („Draiveris“);
II vieta – Jaroslav Judickij („JTMC“);
III vieta – Laurynas Gedgaudas („Respublikos vairavimo mokykla“).

 

ANTRO ETAPO REZULTATAI:
I vieta – Donatas Krikščiūnas
II vieta – Jaroslav Judickij („JTMC“);
III vieta – Tautvydas Slavinskas /Kęstutis Jurevičius („Draiveris“) (pasidalino draugiškai trečią vietą :) )

 

 

Dėkojame dalyvavusiems, sveikiname nugalėtojus ir iki sekančio renginio!

 

 


 

Paskelbėme ir apdovanojome  Lietuvos vairavimo instruktorių motociklų slalomo varžybų pirmojo etapo nugalėtojus, na o dabar, kviečiame į antrąjį etapą, kuris vyks liepos 1 d. 11:00, Kačerginės Nemuno žiede.

Renginys vyks nuo 11 val. iki 16 val.

VAIRAVIMO INSTRUKTORIŲ MOTO SLALOMAS II ETAPAS

 

Informacija dalyviams:

1. Dalyvio mokesčio nėra;
2. Žiūrovams į renginį patekimas nemokamas;
2. Vieta Jūsų vairavimo mokyklos reklamai (nemokamai, tačiau reikia suderinti iš anksto);
3. Privaloma: motociklas turi būti techniškai tvarkingas, dalyvis turi vilkėti šalmą, pirštines, striukę, kelnes ir batus.
4. Privaloma: gera nuotaika :) .

Nugalėtojai bus paskelbti vmreitingai.lt puslapyje, todėl kviečiame atvykti, nes kaip sakoma – jeigu Jūsų nėra čia, vadinasi Jūsų nėra visai :)

Kontaktai registracijai ir klausimams:
Tel.Nr.: +37062099877

 

 

 

 

 Vairavimo instruktoriu motociklu slalomas

 

2018/04/23 | Be kategorijos

Vairavimo kursų kainos

Komentarai įrašui Vairavimo kursų kainos yra išjungti
vairavimo mokyklos kursu kaina

Gaukite geriausias kainas kursams, spauskite čia >>

 


 

B kat., mechaninė greičių dėžė

Atnaujinta:2024-03-06

 


 

Vilnius


Juronas

€599

Vilniaus vairavimo mokykla

€499

Amplius LT

€545

Autoaidas

€499

Autoeksternas

€480

Draiveris UAB LDV Unio

€597

Vairuok čia, UAB Vairavimas

€500

Vairavimo mokykla PYYP

€420

Vairavimo klasė

Vairavimo instruktorė

€625

Daugva ir Ko

€500

Blyksta

€470

Autoklasė

€490

J. Rinkevičiaus vairavimo mokykla

€550

KELIO STUDIJA

€430

Autologija

€455

Perfektin

€550

Turbovėžlys

Avataras („Kelio ABC“)

€519

KET studija

€580

ARV auto

€505

Rigveda

€508

Kelių žvaigždės

€499

Superego

€420

KET lyderis

€520

A. Žukausko personalinis vairuotojų ruošimo centras „VRC“

€500

Autotrek

€450


 

Kaunas


Rigveda

€478,00

ARV-Auto

€405,00

Vairuojame.lt

€450,00

Saugaus eismo centras

€520,00

InAutum

€305,00

Auto ABC

€399,00

Mobilūs žmonės

€435,00

Vairalda

€490,00

Noriu vairuoti

€470,00

Automokykla.lt

€478,00

AUTO ABCDE

€420,00

Greičio Juosta

€370,00

 


Klaipėda


BKUCentras vairavimo mokykla

€450,00

Pajūrio vairavimo mokykla

€450,00

Laukininkų VM

€460,00

Išmok vairuoti (Kerulis ir partneriai)

€400,00

A klasė

€500,00

Mustangas

€430,00

Agrologistika

Eiza

€489,00

Respublikos vairavimo mokykla

€525,00

Alksnynės vairavimo mokykla

€390,00

Vidratas

€490,00


 

Nepamirškite vairavimo mokykloje pasitikslinti, kas tiksliai yra įskaičiuota į vairavimo kursų kainą. Be to mokyklos dažnai skelbia akcijas, nuolaidas, todėl verta paieškoti ne tik arčiau jūsų esančios mokyklos, bet ir kokias nuolaidas jos skelbia. Tačiau mažiausiai kaina dar nereiškia geriasią mokymo kokybę ir išlaikytą egzaminą 😉

Jeigu norite patobulinti savo vairavimo įgūdžius, užsisakykite papildomas vairavimo pamokas. Išsirinkite gerą vairavimo instruktorių:

Vairavimo instruktorius Vilnius

Vairavimo instruktorius Kaunas

Vairavimo instruktorius Klaipėda

Vairavimo instruktorius Šiauliai

 


 

Lentelė >>


 

Kokia yra vairavimo kursų kaina ir nuo ko ji priklauso?

Vairavimo kursų kainos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose  Lietuvos miestuose skirtingos (tiek lengvųjų B kategorijos, tiek A, C, D kat.).

Vilniuje vairavimo mokyklų ir jų filialų yra virš 100, kituose miestuose daug mažiau. Klaipėdoje, Kaune lyginant su sostine, išmokti vairuoti kainuoja dvigubai pigiau. Vairavimo pamokų kainos miestuose skiriasi dėl įtemptos konkurencijos, pragyvenimo lygio.

Mažesnuose miestuose dirbančių vairavimo mokyklų kaštai yra mažesni, todėl kursų ir pamokų kainos irgi mažesnės.
Vairavimo kursų kainą įtakoja klientų, vairavimo instruktorių skaičius, aikštelių ir mokomųjų automobilių nuoma.
Skirtingose vairavimo mokyklose vairavimo kursų ar papildomų vairavimo pamokų kaina skiriasi vos keliolika eurų. Tačiau kai kurios vairavimo mokyklos klientų skaičiumi nesiskundžia.
Kai kuriose vairavimo mokyklose už vairavimo kursus galima atsiskaityti išsimokėtinai, dalimis.

 

Rinkdamiesi vairavimo mokyklą pasidomėkite, ką tiksliai gausite už sumokėtus pinigus.

Vairavimo mokykloje išsirinksite labiausiai Jums tinkanti variantą – vairavimo kursus su grupe arba vairavimo kursus eksternu.

Mokydamiesi eksternu mokiniai vairavimo teorijos egzaminui ruošiasi savarankiškai. Vairavimo mokykloje praktiką leidžiama pradėti mokytis tik išlaikius vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje“.

 

 


 

Dažnai mokiniai ieško: vairavimo mokyklos vilniuje pigiausios, vairavimo kursai vilniuje akcija, geriausia vairavimo mokykla vilniuje, vairavimo kursai vilniuje kaina, nuolaidos.

 


 

 

Vairavimo kursų vidutinės kainos, B kat.

 

Vairavimo kursu kaina Vilnius Kaunas Klaipeda

 

 

 

 

 


 

 

2016/12/13 |

Klaipėda

1

Vairavimo mokyklos (19)

Vairavimo instruktoriai (26)

 

 


KURSŲ KAINOS (B kat.)

Atnaujinta:2024-03-06

BKUCentras vairavimo mokykla

€450,00

Pajūrio vairavimo mokykla

€450,00

Laukininkų VM

€460,00

Išmok vairuoti (Kerulis ir partneriai)

€400,00

A klasė

€500,00

Mustangas

€430,00

Agrologistika

Eiza

€489,00

Respublikos vairavimo mokykla

€525,00

Alksnynės vairavimo mokykla

€390,00

Vidratas

€490,00


 

IEŠKOTI pagal adresą, pavadinimą arba kategoriją >>

 


 

2017/05/16 |

Taisyklės

Komentarai įrašui Taisyklės yra išjungti

Šios Taisyklės yra sukurtos internetinio puslapio www.VMreitingai.lt administracijos ir galioja kiekvienam Vartotojui, naršančiam Puslapyje ir norinčiam talpinti informaciją arba pareikšti savo nuomonę bet kokios skilties komentaru. Jų privalu laikytis be išlygų.

Nei Vartotojai nei mokyklos atstovai, nei kiti asmenys negali iš Puslapio administracijos reikalauti ištrinti bet kurį to Komentatoriaus Komentarą, jeigu jis atitinka Taisykles.

Puslapio administracija neatsako už jokią Komentarų ar kitų Puslapio Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Vairavimo mokyklos atstovas/-ai pilnai atsako už šiame puslapyje patalpintą informacijos teisingumą ir tikslumą.

Vairavimo mokyklos atstovas/-ai patys savarankiškai privalo gauti leidimą ir suderinti skelbiamą informaciją su fiziniais asmenimis (pvz. su vairavimo instruktoriumi).

Puslapio administracija turi teisę bet kada be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles savo nuožiūra. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Puslapyje datos.

Bendros taisyklės apie komentarų (atsiliepimų) rašymą:

Komentaro autorius, rašydamas komentarą, privalo įrašyti galiojantį asmeninį el.pašto adresą bei vardą;

– Komentaras turi būti išsamus, pagrindžiantis reiškiamą nuomonę;

– Komentaro autorius  pats asmeniškai atsako už Komentaro turinio teisingumą;

– Komentare negali būti keiksmažodžių ir šmeižiančio teksto.

Komentarai, neatitinkantys Taisyklių gali būti trinami. Atsiliepime nepamirškite paminėti vairavimo mokyklos darbuotojo, apie kurį rašote, vardo.

Paskelbta: 2011-01-12

Papildyta: 2017-01-01

(daugiau…)

2011/01/12 |
© 2010 - 2017 VMREITINGAI - Visos tesės saugomos. Vairavimo mokyklos ir instruktoriai.
Eiti prie įrankių juostos